May 8, 2019

6pm G by GUESS Women Sandals 07.05.2019

Шопинг в США и Европе

Заказы оформляйте здесь http://valenkiev.bunddler.com/

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Harver

Black: 5.5 (M 14 шт.) — 6 (M 15 шт.) — 6.5 (M 30 шт.) — 7 (M 45 шт.) — 7.5 (M 43 шт.) — 8 (M 58 шт.) — 8.5 (M 42 шт.) — 9 (M 42 шт.) — 9.5 (M 13 шт.) — 10 (M 26 шт.) — 11 (M 15 шт.)

$20.99 = 558 грн. G by GUESS Nazro

Oro 4: 5.5 (M 6 шт.) — 6 (M 6 шт.) — 6.5 (M 12 шт.) — 7 (M 13 шт.) — 7.5 (M 14 шт.) — 8 (M 17 шт.) — 8.5 (M 9 шт.) — 9 (M 16 шт.) — 10 (M 7 шт.)

$20.99 = 558 грн. G by GUESS Hisabel

Olive: 5.5 (M 9 шт.) — 6 (M 9 шт.) — 6.5 (M 19 шт.) — 7 (M 29 шт.) — 7.5 (M 28 шт.) — 8 (M 38 шт.) — 8.5 (M 29 шт.) — 9 (M 28 шт.) — 9.5 (M 6 шт.) — 10 (M 20 шт.) — 11 (M 9 шт.)

$36.99 = 984 грн. G by GUESS Masy2

Black: 6 (M 3 шт.) — 6.5 (M 1 шт.) — 7 (M 3 шт.) — 7.5 (M 9 шт.) — 8 (M 7 шт.) — 8.5 (M 10 шт.) — 9 (M 1 шт.) — 9.5 (M 4 шт.) — 10 (M 4 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Harver

BC Rio Maple: 5.5 (M 20 шт.) — 6 (M 19 шт.) — 6.5 (M 40 шт.) — 7 (M 59 шт.) — 7.5 (M 59 шт.) — 8 (M 78 шт.) — 8.5 (M 58 шт.) — 9 (M 59 шт.) — 9.5 (M 21 шт.) — 10 (M 37 шт.) — 11 (M 18 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Lexann

White 2: 5.5 (M 17 шт.) — 6 (M 19 шт.) — 6.5 (M 39 шт.) — 7 (M 58 шт.) — 7.5 (M 58 шт.) — 8 (M 78 шт.) — 8.5 (M 59 шт.) — 9 (M 58 шт.) — 9.5 (M 18 шт.) — 10 (M 35 шт.) — 11 (M 15 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Gandy

Sand/Gold: 5.5 (M 12 шт.) — 6 (M 12 шт.) — 6.5 (M 28 шт.) — 7 (M 42 шт.) — 7.5 (M 40 шт.) — 8 (M 55 шт.) — 8.5 (M 40 шт.) — 9 (M 43 шт.) — 9.5 (M 12 шт.) — 10 (M 29 шт.) — 11 (M 14 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Dezzie

Black: 6 (M 14 шт.) — 6.5 (M 10 шт.) — 7 (M 7 шт.) — 7.5 (M 34 шт.) — 8 (M 38 шт.) — 8.5 (M 36 шт.) — 9 (M 8 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 15 шт.)

$27.99 = 744 грн. G by GUESS Dezzie

Burnished Calf Rio Maple: 6 (M 17 шт.) — 6.5 (M 14 шт.) — 7 (M 11 шт.) — 7.5 (M 34 шт.) — 8 (M 33 шт.) — 8.5 (M 36 шт.) — 9 (M 14 шт.) — 9.5 (M 19 шт.) — 10 (M 16 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Jeena

Gingham Red: 5.5 (M 15 шт.) — 6 (M 14 шт.) — 6.5 (M 26 шт.) — 7 (M 39 шт.) — 7.5 (M 41 шт.) — 8 (M 59 шт.) — 8.5 (M 41 шт.) — 9 (M 39 шт.) — 9.5 (M 11 шт.) — 10 (M 30 шт.) — 11 (M 8 шт.)

$32.99 = 877 грн. G by GUESS Solanj

Black: 6 (M 3 шт.) — 6.5 (M 3 шт.) — 7 (M 2 шт.) — 7.5 (M 7 шт.) — 8 (M 8 шт.) — 8.5 (M 8 шт.) — 9 (M 4 шт.) — 9.5 (M 4 шт.) — 10 (M 5 шт.) — 11 (M 1 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Kelsa

Black/Black: 5.5 (M 5 шт.) — 6 (M 5 шт.) — 6.5 (M 10 шт.) — 7 (M 15 шт.) — 7.5 (M 11 шт.) — 8 (M 16 шт.) — 8.5 (M 12 шт.) — 9 (M 14 шт.) — 10 (M 7 шт.) — 11 (M 1 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Kelsa

Rose Gold: 5.5 (M 4 шт.) — 6 (M 3 шт.) — 6.5 (M 6 шт.) — 7 (M 10 шт.) — 7.5 (M 9 шт.) — 8 (M 17 шт.) — 8.5 (M 9 шт.) — 9 (M 12 шт.) — 9.5 (M 2 шт.) — 10 (M 7 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Loren

Denim: 5.5 (M 19 шт.) — 6 (M 19 шт.) — 6.5 (M 39 шт.) — 7 (M 39 шт.) — 7.5 (M 41 шт.) — 8 (M 37 шт.) — 8.5 (M 17 шт.) — 9 (M 18 шт.)

$26.99 = 718 грн. G by GUESS Kelsa

Burnished Calf Sand Dune: 6 (M 3 шт.) — 7.5 (M 4 шт.) — 8 (M 3 шт.) — 8.5 (M 5 шт.) — 9.5 (M 2 шт.) — 10 (M 2 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Jeena

Taupe/Burnished Calf Rio Maple: 6 (M 1 шт.) — 6.5 (M 7 шт.) — 7 (M 5 шт.) — 7.5 (M 6 шт.) — 8 (M 3 шт.) — 9 (M 2 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Jeena

Natural/Rose Gold: 5.5 (M 15 шт.) — 6 (M 13 шт.) — 6.5 (M 30 шт.) — 7 (M 30 шт.) — 7.5 (M 28 шт.) — 8 (M 27 шт.) — 8.5 (M 15 шт.) — 9 (M 14 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Dezzie

Gingham Red: 6 (M 9 шт.) — 6.5 (M 9 шт.) — 7 (M 6 шт.) — 7.5 (M 28 шт.) — 8 (M 25 шт.) — 8.5 (M 21 шт.) — 9 (M 1 шт.) — 9.5 (M 10 шт.) — 10 (M 11 шт.)

$20.99 = 558 грн. G by GUESS Lexann

Bold Cherry: 5.5 (M 15 шт.) — 6 (M 16 шт.) — 6.5 (M 30 шт.) — 7 (M 46 шт.) — 7.5 (M 46 шт.) — 8 (M 58 шт.) — 8.5 (M 45 шт.) — 9 (M 45 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 26 шт.) — 11 (M 7 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Jeena

Black/Black Shining/Black: 5.5 (M 13 шт.) — 6 (M 13 шт.) — 6.5 (M 28 шт.) — 7 (M 42 шт.) — 7.5 (M 43 шт.) — 8 (M 53 шт.) — 8.5 (M 39 шт.) — 9 (M 37 шт.) — 9.5 (M 11 шт.) — 10 (M 24 шт.) — 11 (M 9 шт.)

$36.99 = 984 грн. G by GUESS Masy2

White: 6 (M 13 шт.) — 6.5 (M 15 шт.) — 7 (M 13 шт.) — 7.5 (M 31 шт.) — 8 (M 30 шт.) — 8.5 (M 31 шт.) — 9 (M 16 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 16 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Harver

Rose Gold: 5.5 (M 10 шт.) — 6 (M 10 шт.) — 6.5 (M 20 шт.) — 7 (M 28 шт.) — 7.5 (M 27 шт.) — 8 (M 40 шт.) — 8.5 (M 28 шт.) — 9 (M 30 шт.) — 9.5 (M 10 шт.) — 10 (M 18 шт.) — 11 (M 9 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Harver

Olive: 5.5 (M 10 шт.) — 6 (M 9 шт.) — 6.5 (M 19 шт.) — 7 (M 28 шт.) — 7.5 (M 30 шт.) — 8 (M 39 шт.) — 8.5 (M 28 шт.) — 9 (M 30 шт.) — 9.5 (M 10 шт.) — 10 (M 20 шт.) — 11 (M 7 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Nazro

Burnished Calf Sand Dune: 5.5 (M 6 шт.) — 6 (M 4 шт.) — 6.5 (M 12 шт.) — 7 (M 17 шт.) — 7.5 (M 18 шт.) — 8 (M 23 шт.) — 8.5 (M 18 шт.) — 9 (M 18 шт.) — 9.5 (M 5 шт.) — 10 (M 11 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Nazro

Black: 5.5 (M 4 шт.) — 6 (M 4 шт.) — 6.5 (M 10 шт.) — 7 (M 13 шт.) — 7.5 (M 14 шт.) — 8 (M 18 шт.) — 8.5 (M 13 шт.) — 9 (M 10 шт.) — 9.5 (M 3 шт.)

$34.99 = 931 грн. G by GUESS Davyn

Black: 8 (M 8 шт.) — 8.5 (M 6 шт.) — 9 (M 1 шт.) — 9.5 (M 2 шт.) — 10 (M 2 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Jriven

White: 5.5 (M 6 шт.) — 6 (M 38 шт.) — 6.5 (M 42 шт.) — 7 (M 47 шт.) — 7.5 (M 78 шт.) — 8 (M 76 шт.) — 8.5 (M 80 шт.) — 9 (M 41 шт.) — 9.5 (M 30 шт.) — 10 (M 33 шт.)

$30.99 = 824 грн. G by GUESS Gandy

Black: 5.5 (M 7 шт.) — 6 (M 27 шт.) — 6.5 (M 36 шт.) — 7 (M 45 шт.) — 7.5 (M 62 шт.) — 8 (M 71 шт.) — 8.5 (M 65 шт.) — 9 (M 44 шт.) — 9.5 (M 27 шт.) — 10 (M 36 шт.) — 11 (M 8 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Gandy

Black/Black: 5.5 (M 4 шт.) — 6 (M 5 шт.) — 6.5 (M 9 шт.) — 7 (M 14 шт.) — 7.5 (M 21 шт.) — 8 (M 25 шт.) — 8.5 (M 23 шт.) — 9 (M 16 шт.) — 9.5 (M 8 шт.) — 10 (M 14 шт.) — 11 (M 7 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Jriven

Black: 5.5 (M 6 шт.) — 6 (M 27 шт.) — 6.5 (M 41 шт.) — 7 (M 40 шт.) — 7.5 (M 64 шт.) — 8 (M 79 шт.) — 8.5 (M 70 шт.) — 9 (M 28 шт.) — 9.5 (M 32 шт.) — 10 (M 34 шт.)

$17.99 = 478 грн. G by GUESS Loren

Caramel: 5.5 (M 16 шт.) — 6 (M 64 шт.) — 6.5 (M 91 шт.) — 7 (M 98 шт.) — 7.5 (M 159 шт.) — 8 (M 144 шт.) — 8.5 (M 151 шт.) — 9 (M 62 шт.) — 9.5 (M 55 шт.) — 10 (M 37 шт.) — 11 (M 5 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Lemmon

City Yellow: 6 (M 26 шт.) — 6.5 (M 22 шт.) — 7 (M 12 шт.) — 7.5 (M 46 шт.) — 8 (M 43 шт.) — 8.5 (M 55 шт.) — 9 (M 13 шт.) — 9.5 (M 22 шт.) — 10 (M 14 шт.)

$18.99 = 505 грн. G by GUESS Lorez

Burnished Calf Bright Coral/Burnished Calf Bright Coral: 6 (M 25 шт.) — 6.5 (M 30 шт.) — 7 (M 26 шт.) — 7.5 (M 59 шт.) — 8 (M 52 шт.) — 8.5 (M 55 шт.) — 9 (M 18 шт.) — 9.5 (M 26 шт.) — 10 (M 14 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lester

Denim: 5.5 (M 8 шт.) — 6 (M 6 шт.) — 6.5 (M 22 шт.) — 7 (M 27 шт.) — 7.5 (M 36 шт.) — 8 (M 33 шт.) — 8.5 (M 32 шт.) — 9 (M 25 шт.) — 9.5 (M 4 шт.) — 10 (M 9 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Gandy

White: 5.5 (M 3 шт.) — 6 (M 20 шт.) — 6.5 (M 33 шт.) — 7 (M 30 шт.) — 7.5 (M 55 шт.) — 8 (M 61 шт.) — 8.5 (M 63 шт.) — 9 (M 41 шт.) — 9.5 (M 24 шт.) — 10 (M 35 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$18.99 = 505 грн. G by GUESS Loren

White: 6 (M 50 шт.) — 6.5 (M 62 шт.) — 7 (M 51 шт.) — 7.5 (M 123 шт.) — 8 (M 140 шт.) — 8.5 (M 109 шт.) — 9 (M 43 шт.) — 9.5 (M 24 шт.) — 10 (M 33 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Kelsa

Sahara Sand/Brown Multi/Oro: 5.5 (M 13 шт.) — 6 (M 6 шт.) — 6.5 (M 12 шт.) — 7 (M 20 шт.) — 7.5 (M 21 шт.) — 8 (M 40 шт.) — 8.5 (M 26 шт.) — 9 (M 30 шт.) — 9.5 (M 7 шт.) — 10 (M 12 шт.) — 11 (M 6 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Cartur

Honeyglaze: 5.5 (M 10 шт.) — 6 (M 9 шт.) — 6.5 (M 22 шт.) — 7 (M 33 шт.) — 7.5 (M 36 шт.) — 8 (M 46 шт.) — 8.5 (M 36 шт.) — 9 (M 38 шт.) — 9.5 (M 10 шт.) — 10 (M 20 шт.) — 11 (M 12 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Lorin

Burnished Calf Rio Maple: 5.5 (M 12 шт.) — 6 (M 20 шт.) — 6.5 (M 33 шт.) — 7 (M 43 шт.) — 7.5 (M 59 шт.) — 8 (M 61 шт.) — 8.5 (M 54 шт.) — 9 (M 40 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 30 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Loona

Black: 5.5 (M 19 шт.) — 6 (M 10 шт.) — 6.5 (M 32 шт.) — 7 (M 43 шт.) — 7.5 (M 42 шт.) — 8 (M 59 шт.) — 8.5 (M 41 шт.) — 9 (M 30 шт.) — 9.5 (M 8 шт.) — 10 (M 22 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Jriven

Taupe/Burnished Calf Rio Maple: 5.5 (M 15 шт.) — 6 (M 24 шт.) — 6.5 (M 45 шт.) — 7 (M 53 шт.) — 7.5 (M 69 шт.) — 8 (M 83 шт.) — 8.5 (M 77 шт.) — 9 (M 52 шт.) — 9.5 (M 33 шт.) — 10 (M 40 шт.) — 11 (M 14 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Lorez

Oro/Sandy: 6 (M 27 шт.) — 6.5 (M 23 шт.) — 7 (M 12 шт.) — 7.5 (M 53 шт.) — 8 (M 33 шт.) — 8.5 (M 56 шт.) — 9 (M 22 шт.) — 9.5 (M 24 шт.) — 10 (M 16 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lester

White/White: 5.5 (M 5 шт.) — 6 (M 21 шт.) — 6.5 (M 34 шт.) — 7 (M 34 шт.) — 7.5 (M 65 шт.) — 8 (M 59 шт.) — 8.5 (M 62 шт.) — 9 (M 34 шт.) — 9.5 (M 20 шт.) — 10 (M 30 шт.) — 11 (M 5 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Cartur

Black: 5.5 (M 8 шт.) — 6 (M 9 шт.) — 6.5 (M 26 шт.) — 7 (M 29 шт.) — 7.5 (M 40 шт.) — 8 (M 57 шт.) — 8.5 (M 28 шт.) — 9 (M 31 шт.) — 9.5 (M 10 шт.) — 10 (M 19 шт.) — 11 (M 10 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Cartur

White: 5.5 (M 9 шт.) — 6 (M 10 шт.) — 6.5 (M 24 шт.) — 7 (M 34 шт.) — 7.5 (M 36 шт.) — 8 (M 53 шт.) — 8.5 (M 29 шт.) — 9 (M 30 шт.) — 9.5 (M 9 шт.) — 10 (M 20 шт.) — 11 (M 10 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Loona

Rose Gold: 5.5 (M 15 шт.) — 6 (M 10 шт.) — 6.5 (M 34 шт.) — 7 (M 49 шт.) — 7.5 (M 59 шт.) — 8 (M 72 шт.) — 8.5 (M 55 шт.) — 9 (M 45 шт.) — 9.5 (M 21 шт.) — 10 (M 25 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Jriven

Blush: 5.5 (M 16 шт.) — 6 (M 15 шт.) — 6.5 (M 34 шт.) — 7 (M 53 шт.) — 7.5 (M 41 шт.) — 8 (M 63 шт.) — 8.5 (M 54 шт.) — 9 (M 41 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 32 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$23.99 = 638 грн. G by GUESS Deers

Gold: 5.5 (M 21 шт.) — 6 (M 22 шт.) — 6.5 (M 44 шт.) — 7 (M 56 шт.) — 7.5 (M 62 шт.) — 8 (M 80 шт.) — 8.5 (M 59 шт.) — 9 (M 58 шт.) — 9.5 (M 12 шт.) — 10 (M 19 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Jriven

Light Beige: 5.5 (M 3 шт.) — 6 (M 18 шт.) — 6.5 (M 27 шт.) — 7 (M 30 шт.) — 7.5 (M 45 шт.) — 8 (M 43 шт.) — 8.5 (M 52 шт.) — 9 (M 24 шт.) — 9.5 (M 19 шт.) — 10 (M 25 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Loona

White: 5.5 (M 10 шт.) — 6 (M 16 шт.) — 6.5 (M 32 шт.) — 7 (M 44 шт.) — 7.5 (M 46 шт.) — 8 (M 55 шт.) — 8.5 (M 46 шт.) — 9 (M 37 шт.) — 9.5 (M 13 шт.) — 10 (M 21 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Harling

Black: 6.5 (M 2 шт.) — 7.5 (M 4 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Lesha

Black: 5.5 (M 4 шт.) — 6 (M 32 шт.) — 6.5 (M 59 шт.) — 7 (M 4 шт.) — 7.5 (M 55 шт.) — 8 (M 50 шт.) — 8.5 (M 32 шт.) — 9.5 (M 6 шт.)

$15.99 = 425 грн. G by GUESS Tomies

Gold Glitter: 5 (M 59 шт.) — 6 (M 92 шт.) — 7 (M 177 шт.) — 8 (M 248 шт.) — 9 (M 109 шт.) — 10 (M 78 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Klove

Peach: 5 (M 11 шт.) — 6 (M 7 шт.) — 8 (M 103 шт.) — 10 (M 7 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lesha

White: 5.5 (M 3 шт.) — 6 (M 30 шт.) — 6.5 (M 45 шт.) — 7 (M 13 шт.) — 7.5 (M 72 шт.) — 8 (M 41 шт.) — 8.5 (M 62 шт.) — 9 (M 13 шт.) — 9.5 (M 14 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Cave

Black: 8.5 (M 9 шт.) — 10 (M 25 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Cave

Olive: 7.5 (M 12 шт.) — 8 (M 38 шт.) — 8.5 (M 60 шт.) — 9 (M 48 шт.) — 9.5 (M 8 шт.) — 10 (M 49 шт.) — 11 (M 4 шт.)

$34.99 = 931 грн. G by GUESS Dodge

Black: 8.5 (M 21 шт.) — 9.5 (M 3 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Tomies

Rainbow Glitter: 5 (M 39 шт.) — 6 (M 63 шт.) — 7 (M 116 шт.) — 8 (M 160 шт.) — 9 (M 69 шт.) — 10 (M 43 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Tomies

Black Glitter: 5 (M 8 шт.) — 6 (M 71 шт.) — 7 (M 110 шт.) — 8 (M 165 шт.) — 9 (M 65 шт.) — 10 (M 63 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Jreamin

Black: 8.5 (M 18 шт.) — 9.5 (M 3 шт.) — 10 (M 5 шт.)

$27.99 = 744 грн. G by GUESS Lymbo

Denim: 9 (M 2 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Loren

Silver/Argento: 5.5 (M 1 шт.) — 6 (M 42 шт.) — 6.5 (M 44 шт.) — 7 (M 23 шт.) — 7.5 (M 92 шт.) — 8 (M 73 шт.) — 8.5 (M 72 шт.) — 9.5 (M 16 шт.) — 10 (M 5 шт.)

$19.99 = 532 грн. G by GUESS Shantel3

Gold Glamour: 7.5 (M 16 шт.) — 8 (M 40 шт.) — 8.5 (M 98 шт.) — 9.5 (M 35 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Lexann

Beige: 5.5 (M 23 шт.) — 6 (M 40 шт.) — 6.5 (M 92 шт.) — 7 (M 88 шт.) — 7.5 (M 146 шт.) — 8 (M 169 шт.) — 8.5 (M 184 шт.) — 9 (M 115 шт.) — 9.5 (M 64 шт.) — 10 (M 73 шт.) — 11 (M 16 шт.)

$26.99 = 718 грн. G by GUESS Loren

Black: 6 (M 13 шт.) — 6.5 (M 40 шт.) — 7 (M 35 шт.) — 7.5 (M 69 шт.) — 8 (M 47 шт.) — 8.5 (M 58 шт.) — 9 (M 1 шт.)

$20.99 = 558 грн. G by GUESS Shantel5

Black Glamour: 8.5 (M 62 шт.) — 9.5 (M 26 шт.) — 10 (M 40 шт.)

$21.99 = 585 грн. G by GUESS Lexann

White: 6 (M 1 шт.) — 6.5 (M 36 шт.) — 7.5 (M 56 шт.) — 8 (M 49 шт.) — 8.5 (M 81 шт.) — 9 (M 19 шт.) — 9.5 (M 29 шт.) — 10 (M 16 шт.)

$26.99 = 718 грн. G by GUESS Loren

Light Gold/Oro: 6.5 (M 31 шт.) — 7.5 (M 48 шт.) — 8 (M 14 шт.) — 8.5 (M 30 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Dodge

Platino: 8 (M 3 шт.) — 8.5 (M 10 шт.) — 9.5 (M 13 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Jessica

Black: 8.5 (M 8 шт.) — 9.5 (M 17 шт.) — 10 (M 7 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Destin

Gold Crackle: 6 (M 6 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lexann

Black: 6 (M 2 шт.) — 6.5 (M 11 шт.) — 8 (M 3 шт.) — 8.5 (M 41 шт.)

$34.99 = 931 грн. G by GUESS Shantel 3

Silver: 8.5 (M 1 шт.)

$20.99 = 558 грн. G by GUESS Lesha

Olive: 6 (M 38 шт.) — 6.5 (M 30 шт.) — 7 (M 11 шт.) — 7.5 (M 67 шт.) — 8 (M 56 шт.) — 8.5 (M 75 шт.) — 9 (M 17 шт.) — 9.5 (M 29 шт.) — 10 (M 16 шт.)

$39.99 = 1064 грн. G by GUESS Dodge

Honeyglaze: 6 (M 1 шт.) — 6.5 (M 15 шт.) — 7 (M 7 шт.) — 7.5 (M 72 шт.) — 8 (M 89 шт.) — 8.5 (M 95 шт.) — 9 (M 24 шт.) — 9.5 (M 33 шт.) — 10 (M 28 шт.)

$26.99 = 718 грн. G by GUESS Lemmon

Natural: 5.5 (M 5 шт.) — 6 (M 121 шт.) — 6.5 (M 113 шт.) — 7 (M 46 шт.) — 7.5 (M 115 шт.) — 8 (M 94 шт.) — 8.5 (M 118 шт.) — 9 (M 11 шт.) — 9.5 (M 31 шт.) — 10 (M 55 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Dodge

Bold Cherry: 7.5 (M 15 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Saleen

Blue: 6 (M 24 шт.) — 7 (M 93 шт.) — 8 (M 259 шт.) — 9 (M 140 шт.) — 10 (M 116 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Lemmon

Red: 5.5 (M 8 шт.) — 6 (M 71 шт.) — 6.5 (M 97 шт.) — 7 (M 72 шт.) — 7.5 (M 140 шт.) — 8 (M 128 шт.) — 8.5 (M 148 шт.) — 9 (M 35 шт.) — 9.5 (M 45 шт.) — 10 (M 59 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Saleen

White: 10 (M 13 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Saleen

Black: 10 (M 15 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Saleen

Blush: 7 (M 49 шт.) — 8 (M 127 шт.) — 9 (M 80 шт.) — 10 (M 56 шт.)

$22.99 = 611 грн. G by GUESS Lemmon

Olive: 5.5 (M 23 шт.) — 6 (M 112 шт.) — 6.5 (M 126 шт.) — 7 (M 112 шт.) — 7.5 (M 169 шт.) — 8 (M 158 шт.) — 8.5 (M 147 шт.) — 9 (M 91 шт.) — 9.5 (M 51 шт.) — 10 (M 71 шт.) — 11 (M 12 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lester

Natural: 5 (M 1 шт.) — 5.5 (M 33 шт.) — 6 (M 66 шт.) — 6.5 (M 70 шт.) — 7 (M 45 шт.) — 7.5 (M 79 шт.) — 8 (M 53 шт.) — 8.5 (M 128 шт.) — 9 (M 96 шт.) — 9.5 (M 11 шт.) — 10 (M 105 шт.) — 10.5 (M 10 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lemmon

Brown: 6 (M 28 шт.) — 9.5 (M 1 шт.)

$29.99 = 798 грн. G by GUESS Dodge

Olive: 7.5 (M 19 шт.) — 8 (M 18 шт.) — 8.5 (M 34 шт.) — 9.5 (M 21 шт.)

$24.99 = 665 грн. G by GUESS Lemmon

White: 5.5 (M 10 шт.) — 6 (M 73 шт.) — 6.5 (M 76 шт.) — 7 (M 79 шт.) — 7.5 (M 139 шт.) — 8 (M 144 шт.) — 8.5 (M 134 шт.) — 9 (M 66 шт.) — 9.5 (M 45 шт.) — 10 (M 83 шт.)