January 11, 2021

SKALE Network — piguła informacji

PL1

Elastyczna sieć Blockchain

Niedawno natknąłem się na platformę The SKALE Network. Wśród masy projektów, próbujących zostać kolejnym konkurentem dla Ethereum, SKALE ma zupełnie inne podejście, będąc przyjacielem Ethereum, budując na sile Ethereum, a jednocześnie rozwiązując problemy, które ma Ethereum. SKALE to środowisko do tworzenia elastycznych blockchainów (elastic blockchain network), zaprojektowana jako zdecentralizowana sieć do łatwego budowania własnego łańcucha bloków lub łańcucha bocznego (sidechain) specyficznego dla konkretnej aplikacji (dApp), dostosowanego do potrzeb danego użytkownika, tak, aby najlepiej dopasować się do konkretnego przypadku biznesowego, który próbuje rozwiązać konkretna aplikacja.

Z tego artykułu dowiesz się kilku tematów. Starałem się zawrzeć tu pigułę informacji o SKALE Network, pokrywając obszary takie jak:

 • Problem, który SKALE próbuje rozwiązać.
 • Sieć SKALE — dogłębna analiza.
 • Elastyczne łańcuchy.
 • Walidatorzy SKALE.
 • Główne zalety SKALE.
 • Historia, fundowanie i token SKALE.
 • Jak zacząć budować.
 • Podsumowanie.

Problem, który SKALE próbuje rozwiązać.

W tym momencie wszyscy prawdopodobnie zdajemy sobie sprawę z problemów ze skalowaniem, z którymi boryka się Ethereum. Obecnie przetwarza 20 transakcji na sekundę, co prawdopodobnie nie jest wystarczające, aby sprostać przyszłym potrzebom zdecentralizowanych aplikacji. Ze względu na wyzwania związane ze skalowalnością, kolejnym problemem, który pojawia się w Ethereum, jest wysoki koszt transakcji na sieci Ethereum mainnet.

Podczas gdy Ethereum przygotowuje się do bardziej wydajnej wersji platformy, Ethereum 2.0, istnieje projekt ( SKALE), który faktycznie pomaga Ethereum 1.0 stać się skalowalnym, tańszym, a także zapewniającym lepsze wrażenia użytkownika końcowego (UX) rozwiązaniem. Użytkownicy w przypadku SKALE to na przykład programiści, więc polepszanie doświadczenia użytkownika to między innymi rozwiązywanie problemów ze skalowalnością sieci, szybkością transakcji, a także problemów z opóźnieniami w zatwierdzaniu transakcji, łącznością z portfelami, łatwością komunikacji między różnymi sieciami w ramach ekosystemu.

Sieć SKALE to konfigurowalna sieć elastycznych sidechainów i blockchainów, która obsługuje transakcje o dużej przepustowości i zapewnia małe opóźnienia, bez wysokich kosztów transakcji które znamy w innych sieciach publicznych, jak choćby Ethereum. Sieć SKALE oferuje również zaawansowane możliwości przechowywania danych, a także współdziałanie i komunikowanie się z publiczną siecią Ethereum jak i innymi sidechainami w tym ekosystemie. Wszystko to odbywa się za pomocą puli współdzielonych walidatorów i modelu bezpieczeństwa, który jest wydajny, skalowalny i odporny na zmowę czy atak. Szczegóły omówimy w dalszej części tego skondensowanego kursu.

Zanim zaczniemy wcohdzić w detale — oto kilka charakterystyk SKALE:

 • blisko zerowe opłaty za gaz (gas fees).
 • szybsza finalizacja transakcji (potwierdzanie).
 • znacznie większa prędkość przesyłania transakcji (przepustowość).
 • interoperacyjność z innymi sieciami w ekosystemie SKALE i Ethereum.
 • ogólnie lepsze wrażenia użytkownika (małe opóźnienia w transakcjach, przyjaźniejsze/szybsze narzędzia dla programistów).
 • Tańsze koszty przechowywania danych.

Ponieważ w sieci SKALE możemy mieć tysiące elastycznych łańcuchów bocznych, zapewnią one również znaczną ilość dodatkowej przepustowości w łańcuchu dla zdecentralizowanych aplikacji. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest przechowywanie danych w sieciach publicznych (on-chain), przy atrakcyjnych kosztach. Dzisiaj, zapisywanie danych w publicznym łańcuchu w sieci Ethereum (onchain) jest bardzo kosztowne, co zmusza programistów do poszukiwania innych zdecentralizowanych rozwiązań do przechowywania danych (IPFS, Storji, Filecoin). Dzięki SKALE programiści mogą używać elastycznych łańcuchów bocznych jako części swojej integralnej architektury, dla zdecentralizowanych aplikacji.

Otwiera to bramy dla programistów Ethereum i Solidity na wiele przypadków użycia dla aplikacji, które wcześniej były znacznie trudniejsze, jeśli nie niemożliwe, ze względu na ograniczenia które ma Ethereum.

Żeby wymienić tylko kilka możliwych przypadków użycia dla SKALE:

 • Zaawansowane aplikacje DeFi,
 • Gry, nawet te bardziej wymagające,
 • Platformy mediów społecznościowych,
 • Zdecentralizowane aplikacje to tradingu,
 • Aplikacje dla Internetu rzezy (IoT)
 • tokenizacja nieruchomości, zdecentralizowane ID i wiele innych.

Przeczytaj ten dokument (Podstawy) aby zapoznać się z ogólnym wprowadzeniem do SKALE.

Sieć SKALE — dogłębna analiza

SKALE został stworzony, aby uruchamiać dApps w zdecentralizowanej, modułowej chmurze, która uwzględnia potrzeby i wymagania rzeczywistych aplikacji, dostosowując się do rosnących potrzeb. SKALE jest zbudowany w taki sposób, że możesz przenieść swoją aplikację z Ethereum na SKALE za pomocą zaledwie kilku linii kodu.

Przyjrzyjmy się dokładniej, jak to wszystko działa.

Sidechains (w SKALE nazywamy je zwykle Elastic Sidechains) są zabezpieczane przez grupę losowych podwęzłów, które są wybierane z większej grupy węzłów w całej sieci SKALE. Sidechain będzie korzystał z pamięci, zasobów obliczeniowych i innych możliwości dostarczanych przez węzły (za pośrednictwem subnodes) — w sposób dostosowany do rozmiaru i potrzeb danego łańcucha bocznego, definiowanego podczas tworzenia łańcucha (jako mały / średni / duży — wielkość tego sidechaina można potem dynamicznie zmienić wraz z rosnącymi potrzebami).

Sidechains osiągają konsensus za pośrednictwem protokołu Asynchronous Binary Byzantine Agreement (ABBA) i mogą komunikować się z innymi łańcuchami za pośrednictwem protokołu przesyłania wiadomości między łańcuchami. Osiągamy tu swoistego rodzaju interoperacyjność łańcuchów.

Sieć SKALE używa zbiorczego modelu walidacji i zapewniania bezpieczeństwa. Model ten wykorzystuje bezpieczeństwo oferowane przez większą liczbę węzłów w sieci SKALE, poprzez losowe przypisania węzłów z tej większej puli do pojedynczego sidechaina, a następnie rotację tych węzłów co jakiś czas, tworząc swoistego rodzaju mikser węzłów, które wchodzą w skład poszczególnego sidechaina. Dzięki takiej konstrukcji sidechainy (czyli niezależne łańcuchy boczne) są chronione przez węzły całej sieci SKALE Network.

Validator musi Stake’ować znaczną ilość tokenów SKALE ($ SKL) w sieci, aby być w grze (więcej o stake’owaniu w dalszej części artykułu).

Cały proces zarządzania siecią, w tym Staking, konfiguracja i wdrażanie wezłów, tworzenie nowych sidechainów itd.. odbywa się via Etheruem mainnet i kontrolowane przez smart kontrakty ( funkcję tą pełni SKALE Manager = wczytaj się w szczegóły w whitepaper).

SKALE Manager

Walidatorzy są zachęcani do przyłączania się do sieci dzięki nagrodom oferowanym im w tokenach SKL (inflacja tokenów i miesięczne wypłaty dla walidatorów są również częścią smart-kontraktów na sieci Ethereum). Te same smart kontrakty obsługują również monitorowanie wydajności węzłów i potencjalne kary, jeśli węzły działają nieprawidłowo lub nie działają wcale — SKALE Manager służy jako kontroler i punkt wejścia do wszystkich innych smart-kontraktów w ekosystemie SKALE, w tym wdrażania nowych programów, przyłączenia i monitorowania walidatorów, opłat za operacje, jak również nadzoruje proces tworzenia Elastic Sidechainów.

Przyjrzyjmy się najpierw architekturze zwirtualizowanych podwęzłów (virtualized subnodes) SKALE, a następnie omówimy rolę takich subnodeów w sieci SKALE i tworzenie elastycznych łańcuchów bocznych.

SKALE i zwirtualizowane podwęzły

Dowiedzieliśmy się już, że łańcuchy boczne składają się z losowo wyznaczonych zwirtualizowanych podwęzłów, a całym procesem zarządza SKALE Manager. Aby podwęzeł był częścią sieci, musi uruchamiać demona SKALE i uczestniczyć w konsensusie sieci SKALE .

Unikalną cechą zwirtualizowanych podwęzłów jest to, że nie są one ograniczone do jednego łańcucha bocznego, ale mogą być użyte w wielu łańcuchach bocznych, w zależności od konfiguracji ( 1: N). Jest to możliwe dzięki zwirtualizowanej architekturze podwęzła (patrz ilustracja powyżej) wdrożonej na każdym węźle w sieci SKALE, która umożliwia każdemu węzłowi jednoczesne pomoc dla wielu Elastic Sidechainów.

Każdy węzeł w sieci SKALE jest zbudowany z następujących komponentów:

 • Zwirtualizowanych podwęzełów
 • Usługa orkiestracji podwęzłów
 • Monitorowanie węzłów
 • SCALE Admin

Zwirtualizowany podwęzeł

Zasoby każdego węzła w sieci SKALE są podzielone na maksymalnie 128 zwirtualizowanych jednostek = czyli podwęzłów, które są zarządzane przez SKALE Manager, a następnie są przypisywane do tworzenia elastycznych łańcuchów bocznych w sieci SKALE. W zależności od rozmiaru Sidechaina, węzeł może wnieść 1/128, 1/16 lub nawet wszystkie swoje zasoby do konkretnego elastycznego łańcucha bocznego. Na razie mamy 3 rodzaje rozmiarów łańcuchów bocznych,

 • mały
 • średni
 • duży

Opiszę, jak to działa w dalszej części tego kursu.

Usługa orkiestracji podwęzłów

Usługa orkiestracji podwęzłów odgrywa ważną rolę w zapewnieniu, że dany węzeł, zwritualizowane podwęzły i jego zasoby działają jak dobrze naoliwiona maszyna w ramach całej sieci SKALE. Ta usługa orkiestracji nadzoruje takie czynności, jak:

 • zarządzanie procesem obliczeniowym wykonywanym przez węzeł,
 • przypisanie zasobów pamięci do tworzenia instancji zwirtualizowanych podwęzłów,
 • synchronizowanie Elastic Sidechain za pośrednictwem agenta (catch-up),
 • komunikacja między łańcuchami za pośrednictwem specjalnego protokołu,
 • uruchamianie na nowo wyłączonych lub uszkodzonych zwirtualizowanych podwęzłów,
 • cofnięcie alokacji zasobów ze zwirtualizowanego podwęzła, który został wycofany z użycia.

Monitorowanie węzłów

Poszczególne węzły będą zwykle wykonywać lepszą lub gorszą pracę pod względem wydajności, wkładu i użyteczności dla całego ekosystemu SKALE. Tutaj do gry wkracza Node Monitroing Serice (NMS), który nadzoruje cały proces.

NMS działa na każdym węźle i zarządza pomiarem wydajności równorzędnych węzłów w sieci. To, co jest mierzone pod kątem wydajności, to czas pracy i opóźnienia danego węzła, a odbywa się to jako ciągły proces, (wysyłanie pakietów ping do każdego węzła równorzędnego w sieci i rejestrowanie tych pomiarów).

Te metryki zostaną uśrednione, przesłane i wykorzystane przez Menedżera SKALE pod koniec każdej epoki w celu określenia należnej nagrody dla każdego węzła .

Im bardziej dostępny i wydajniejszy był węzeł i jego zwirtualizowane podwęzły w ramach danego cyklu, tym większa potencjalna wypłata dla niego.

SCALE Admin

Jest też coś w rodzaju interfejsu dla użytkownika, dla zwirtualizowanych podwęzłów - tę rolę pełni funkcjonalność SKALE Admin, ale funkcje te są celowo dość ograniczone.

Funkcje administratora SKALE obejmują:

 • sprawdzenie, które Elastic Sidechains są obsługiwane przez Węzeł.
 • możliwość wpłaty, wypłaty, stejkownia i odebrania tokenów SKALE.

Elastyczne łańcuchy boczne są zabezpieczane przez zwirtualizowane podwęzły na bazie losowej, jest to robione ze względów bezpieczeństwa, stąd brak funkcjonalności dołączania / opuszczania Elastic Sidechains na żądanie — tym procesem zarządza Sieć SKALE.

Zachęcam do dokładniejszego przeanalizowania tego w oficjalnym dokumencie sieci SKALE .

Elastyczne łańcuchy blockchain.

Gdy już omówiliśmy szczegóły samych węzłów w sieci SKALE i zwirtualizowanych węzłów podrzędnych, powinno być łatwiej zrozumieć jedną z kluczowych koncepcji stojących za siecią Skale — a mianowicie — elastyczne łańcuchy boczne.

SKALE Network, czy też nazywana jako Elastic Blockchain Network (sieć alastycznych blockchainów), co w zasadzie oznacza, że ​​ze zwirtualizowanych podwęzłów dostarczanych w ramach SKALE Network można łatwo stworzyć własne łańcuchy boczne (małe / średnie / duże) lub pełne blockchainy, które będą kompatybilne z Ethereum (dzięki Ethereum Virtual Machine, EVM) i będą mogły współdziałać z innymi elastycznymi łańcuchami bocznymi w sieci, dzięki architekturze i protokołom przesyłania wiadomości dostarczanym przez SKALE.

Sieć SKALE oferuje elastyczne łańcuchy boczne składające się ze zwirtualizowanych podwęzłów omówionych wcześniej, które współpracują z siecią za pośrednictwem asynchronicznego, pozbawionego lidera i bezpiecznego protokołu. Ten protokół został zaprojektowany w celu zapewnienia niezawodnej wydajności, która jest nadzorowana bez udziału człowieka. W przypadku, gdy zwirtualizowany podwęzeł nie działa lub działa niepoprawnie, zostanie oznaczony jako wolne łącze.

Aby sieć działała poprawnie, co najmniej 2⁄3 zwirtualizowanych walidatorów podwęzłów musi być w trybie online i działać poprawnie. Dopóki tak jest to będą tworzone nowe bloki i będą dodawane do łańcucha.

Elastyczne łańcuchy boczne w sieci SKALE nazywane są elastycznymi z kilku powodów. Nie tylko użytkownicy mogą zażądać rozmiaru łańcuchów bocznych, wybierając od małego do dużego, ale są również wysoce konfigurowalni. Programiści mogą również wybrać protokół konsensusu, kompatybilną maszynę wirtualną i jeden dzień nadrzędny blockchain, a także inne funkcje bezpieczeństwa.

Jak przebiega proces tworzenia sidechaina?

PO PIERWSZE, zamawiając sidechaina, deweloper będzie konfigurował taki łańcuch poprzez interfejs, a następnie prześle płatność do sieci w postaci tokenów SKALE (płatność będzie uzależniona od wielkości sieci, czasu życia takiego łańcucha.

Istnieje kilka możliwych rozmiarów łańcuchów bocznych (Small, Medium, Larage), a także możliwa żywotność od 3 miesięcy do 1 roku). Ilość dostępnej pamięci również podlega konfiguracji.

PO DRUGIE, po przesłaniu żądania do elastycznego łańcucha bocznego przypisywane są losowi walidatorzy. Domyślna liczba walidatorów to 16 węzłów (liczbę węzłów można skonfigurować zgodnie z forumla = 3n + 1, w przyszłości będzie dowolność).

Najważniejszą cechą łańcuchów jest jednak rozmiar. Określa to, ile zasobów ze zwirtualizowanego podwęzła będzie wykorzystywał tworzony łańcuch.

W przypadku małego łańcucha jest to 1/128 zwirtualizowanego podwęzła i jego zasobów.

 • W przypadku średniego łańcucha jest to 1/16 zwirtualizowanego podwęzła i jego zasobów.
 • W przypadku dużego łańcucha jest to = pełny zwirtualizowany podwęzeł i jego zasoby.

Ogromną zaletą SKALE Network jest to, że rozmiar nie jest ustalany raz na zawsze. Oczywiście potrzeby mogą się zmieniać, gdy dApps staje się coraz bardziej popularny, możesz przejść od małego do średniego lub od średniego do dużego sidechaina.

Ponadto wraz z rozwojem sieci SKALE możliwe będzie większe dostosowanie do potrzeb użytkowników, na przykład określenie dokładnej liczby zwirtualizowanych podwęzłów lub liczby sygnatariuszy.

Przypisanie wirtualnej puli węzłów w sieci SKALE na poszczególne chainy można zilustrować w następujący sposób.

Co mi się podoba to że SKALE nie próbuje wymyślać koła na nowo, przynajmniej nie do końca. Ma wzmocnić Ethereum, adresując słabości tej sieci, a oferując to co Ethereum dzięki między innymi kompatybilności z EVM. Programiści mogą używać tego samego języka (Solidity) i narzędzi, dokładnie tak, jak pracowaliby w sieci głównej Ethereum. Obejmuje to programowanie, ale także używanie narzędzi takich jak Truffle i Remix. Omówię to później, opisując Ethereum Interopearbility.

Innym ważnym przełomem jest to, że sieć SKALE zapewnia komunikację międzyłańcuchową jako natywną funkcję w sieci SKALE. Komunikację między łańcuchami umożliwiają zwirtualizowane podwęzły, które są w stanie sprawdzić, czy transakcja została podpisana i zatwierdzona przez podwęzły w innym łańcuchu. Jest to osiągalne dzięki kryptografii BLS (Boneh-Lynn-Shacham).

Rozszerz łańcuch na większy!

Powiedzmy, że zacząłeś od małej sieci, ale twoja baza użytkowników wzrosła, i pojemność twojej sieci nie jest już wystarczająca. Sieć SKALE została stworzona z myślą o możliwości rozbudowy i wysokiej wydajności w sposóļ ealstyczny :) — czyli nawet jeśli w trakcie zmieniły się Twoje wymagania.

Zamawiając łańcuch, programiści wybierają parametry takiego łańcucha, a następnie płacą przez tokeny, aby uzyskać dostęp do wybranego łańcucha, ale konfigurację zasobów dla takiego łańcucha można również modyfikować w dowolnym momencie, uwzględniając zwiększone obciążenie aplikacji, zamawiając większą ilość pamięci lub zwiększając wymagania dotyczące bezpieczeństwa, itd.. Możesz więc zacząć od małego chaina, aby tanio i sprawnie rozpocząć prace, a wraz z rozwojem firmy czy też aplikacji możesz dostosować łańcuchy boczne, aby były optymalnym rozwiązaniem dla narastających potrzeb.

Małe łańcuchy SKALE są dobre dla takich przypadków jak:

 • szybki development, PoC,
 • rozwiązania niekrytyczne biznesowo,
 • zdecentralizowane microserwisy,

Duże łańcuchy SKALE są lepsze dla:

 • Dappsów o dużej przepustowości, wysoki wolumen trx / s
 • Aplikacji z dużą bazą użytkowników
 • Obciążających obliczeniowo procesów
 • Aplikacje o znaczeniu biznesowo krytycznym

Ponieważ elastyczny łańcuch boczny w sieci można łatwo zaktualizować, pozwala on łańcuchom bocznym na przejście z małych i wolniejszych łańcuchów bocznych do dużego łańcucha bocznego z nawet 2k transakcjami na sekundę i zaawansowanymi możliwościami przechowywania danych.

Zmiany zachodzą w czasie rzeczywistym, bez dodatkowych wysiłków lub ręcznych działań związanych z zarządzaniem przez użytkownika.

Albo tworzysz aplikację do gier lub mediów społecznościowych — SKALE prawdopodobnie z łatwością dostosuje się do twoich wymagań. Pojedynczy deweloper lub konsorcja mogą korzystać z sieci SKALE dla stworzenia jednego lub więcej łańcuchów bocznych, aby zapewnić szybkie, bezpieczne i bezpieczne przetwarzanie transakcji dla dApps.

W dalszej części tego przyspieszonego kursu przyjrzymy się interoperacyjności SKALE z Ethereum i omówimy, dlaczego deweloper może rozważyć wybór SKALE Network, ale najpierw krótki przegląd tego, w jaki sposób SKALE optymalizuje wydajność i dostępność pamięci, dzięki rolloupom BLS.

Rollupy BLS

Jedną z unikalnych cech SKALE Network jest skalowalne podejście do pamięci masowej i obliczeń. Każdy łańcuch boczny w sieci obsługuje Rollupy BLS, co otwiera drzwi do nowych możliwości w zakresie skalowania.

BSL zapewnia skuteczny i bezpieczny sposób korzystania z sieci SKALE w celu poprawy przepustowości i obniżenia kosztów gazu w sieci głównej Ethereum. Rollupy to rozwiązanie, w którym transakcje są publikowane w łańcuchu głównym, ale bardziej szczegółowe i wymagające obliczenia i przechowywanie wyników transakcji odbywa się w inny sposób, zapewniając lepszą wartość ekonomiczną. BLS Rollups działa dzięki algorytmom kryptograficznym zwanym zagregowanymi podpisami BLS, zmniejszającymi transakcje ETH.

Praca nad integracją BLS do SKALE obejmuje trzy fazy rozwoju, przy czym Faza 1 zapewnia do pięćdziesięciu transakcji na sekundę dla transferów tokenów ERC-20, a kolejne fazy zwiększą to nawet do 2 tys. transakcji na sekundę.

Powyższa ilustracja przedstawia koncepcję stojącą za BLS, a same BLS rollups mogą być wykorzystane nie tylko do zwiększenia wydajności, ale także do zapewnienia możliwości pamięci masowej w bardziej opłacalny sposób.

Walidatorzy w sieci SKALE

Tak jak opisałem wcześniej, sieć SKALE jest zabezpieczona przez walidatorów, którzy są losowo przypisywani do Elastic Sidechainów. Ci walidatorzy uruchamiają węzły, dostarczając moc obliczeniową do sieci SKALE, a te stają się zwirtualizowanymi pod-węzłami , które tworzą bloki elastycznych łańcuchów bocznych w sieci SKALE.

Przyjrzyjmy się pokrótce, jak wygląda proces zostania operatorem węzła:

 1. Aby zostać dodanym jako węzeł do sieci SKALE, węzeł musi mieć uruchomiony administrator SKALE, który zarządza wszystkimi operacjami w węźle i jest instalowany za pomocą skale-node-cli.
 2. Następnie administrator SKALE oceni potencjalny węzeł, aby sprawdzić, czy spełnia on wymagania sprzętowe sieci.
 3. Jeśli kandydujący węzeł przejdzie proces weryfikacji, Administrator SKALE zezwoli węzłowi na złożenie wniosku do Menedżera SKALE (z prośbą o przyłączenie się do sieci). Żądanie takie zawiera zarówno wymagany depozyt w postaci SKL tokens, jak i metadane zebrane przez demona SKALE (takie jak adres IP, port).
 4. Menedżer SKALE (działający po stronie Ethereum), jeśli węzeł zostanie zaakceptowany, losowo oznaczy węzeł kandydujący jako „pełny węzeł” lub „węzeł częściowy ”. Pełne węzły będą miały wszystkie swoje zasoby wykorzystane dla jednego Elastic Sidechaina, podczas gdy ułamkowe węzły będą uczestniczyć w wielu Elastic Sidechain (koncepcja zwana multi-tenancy).
 5. Po zakończeniu procesu rejestracji węzła, do węzła zostanie również przypisana grupa losowych węzłów równorzędnych funkcjonujących w ramach sieci, do monitorowania. Jak opisano wcześniej, węzły równorzędne regularnie kontrolują kilka metryk, aby sprawdzać, czy sieć i węzły są wydajne. Take metryki trafiają do Menedżera SKALE raz na epokę.
 6. Na podstawie metryk wsadowych wyliczana jest nagroda dla danego węzła. Im lepsza wydajność węzła, tym wyższa nagroda.

Nie jest szczególnie trudno zostać Validatorem dla sieci SKALE :)

Oto wymagania sprzętowe węzła:

 • Maszyna Linux x86_64
 • Procesor Intel z obsługą SGX
 • 2 TB min pamięci dołączonej / blokowej
 • Porty 22, 8080, 9100 i 10000–11000 oraz ICMP IPv4 otwarte dla wszystkich
 • Ubuntu 16.04 lub nowszy LTS
 • 32 GB pamięci RAM

Możesz ubiegać się o dołączenie jako walidator tutaj i zostać częścią wczesnych walidatorów SKALE, takich jak:

Zalety SKALE

Można się zastanowić, dlaczego ktoś miałby wybrać SKALE zamiast innych znanych sieci publicznych, więc pozwolę sobie podsumować kilka unikalnych funkcji, które zapewnia sieć SKALE:

Szybkość x Bezpieczeństwo x Decentralizacja

Czyli wyzwanie znane jako jako trylemat blockchaina, z którym zmaga się każda zdecentralizowana sieć. Jeśli chcesz mieć większą skalowalność, prawdopodobnie narazisz na szwank bezpieczeństwo, decentralizację lub jedno i drugie. Z drugiej strony, gdy zwiększasz bezpieczeństwo swojej sieci, cierpi na tym prędkość lub narażasz na szwank decentralizację.

Wygląda na to, że SKALE całkiem dobrze radzi sobie z tym trójkątem.

Dzięki sieci SKALE programiści są w stanie szybko i łatwo skonfigurować opłacalne i wydajne łańcuchy boczne do obsługi smarkontraktów, ale

jak to możliwe, że Scale jest bezpieczna, szbyka, pozostając zdecentralizowana?

Sieć SKALE wykorzystuje koncepcję zbiorczych walidatorów (pooled validators), która została zaprojektowana w sposób, który wykorzystuje bezpieczeństwo całej sieci by budować bezpieczeństwo każdego z niezależnych łańcuchów w tej sieci, zamówionych przez użytkowników. Węzły są losowo przypisywane okresowo do danego łańcucha, stąd nie można zaatakować mniejszego łańcucha — musiał byś raczej spróbować zaatakować całą sieć, co jest znacznie trudniejsze. Dzięki temu nawet małe chainy pozostają bezpieczn. Jednocześnie mniejsze sieci w sieci SKALE mogą się rozwijać, dostosowując się do rosnących potrzeb w zakresie przepustowości, stąd wydajność zawsze pozostaje na najwyższym poziomie (jeśli deweloper ma budżet na zwiększenie parametrów sieci). Jednocześnie smart kontrakty po stronie Ethereum (menedżer SKALE), zapewniają, że cała sieć działa w sposób w pełni zdecentralizowany — ale bez lidera, który podlegał by atakom.

Sieć bez lidera

Sieć SKALE działa jak zdecentralizowana chmura, zapewniając środowisko do elastycznego tworzenia sidechainów, o wysokiej przepustowości i małych opóźnieniach. Elastyczne łańcuchy boczne w sieci SKALE są obsługiwane przez grupę zwirtualizowanych podwęzłów, losowo wybranych z większego zbioru węzłów w sieci , bez udziału lidera czy czynnika ludzkiego.

Wykorzystując zbiorczy model walidatorów, który jest wydajny, skalowalny i odporny na zmowę, technologia SKALE nie ma wad tradycyjnych łańcuchów bocznych (takich jak ryzyko związane z bezpieczeństwem).

Model bezpieczeństwa w sieci SKALE wykorzystuje zalety bezpieczeństwa oferowane przez duże sieci (wiele węzłów walidacyjnych), a dzięki połączeniu losowych przypisań węzłów do każdego łańcucha i częstej rotacji węzłów w zestawie walidatorów żaden lider nie jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem, stąd nie ma pojedynczy punkt do ataku ani ryzyka zmowy.

Niezależne łańcuchy boczne chronione są zasobami całej sieci.

Innowacyjna technologia (konteneryzacja, wirtualizacja, BLS)

SKALE wykorzystuje dość innowacyjną architekturę, aby zapewnić wysokowydajną zdecentralizowaną platformę, z elastycznym wyborem dla twórców aplikacji o różnych potrzebach. Architektura SKALE wykorzystuje technologię wirtualizacji do kontrolowania swojej sieci węzłów.

Jeden węzeł może zawierać nawet do 128 zwirtualizowanych podwęzłów. W rezultacie osiągamy elastyczność i wydajność, które zwykle można uzyskać od scentralizowanego dostawcy usług.

Wirtualizacja węzłów jest wspierana przez zaawansowaną kryptografię, a mianowicie użycie podpisy BLS (inne projekty, takie jak Dfinity, również wykorzystują tę koncepcję). Elastyczne łańcuchy boczne obsługują ten protokół, co na wiele sposobów rozszerza możliwości sieci SKALE. Oto kilka przykładów:

 • zwirtualizowane podwęzły są w stanie sprawdzić, czy transakcja została podpisana i zatwierdzona przez podwęzły w innym łańcuchu.
 • Możliwości pamięci masowej można rozłożyć na wiele węzłów podrzędnych, dzięki czemu są mniej ekspansywne i konkurencyjne w porównaniu z innymi zdecentralizowanymi platformami

Bezpieczny protokół konsensusu oparty na ABBA

ABBA = Asynchronous Binary Byzantine Agreement (ABBA) to model konsensusu używany do tworzenia bloków dla każdego elastycznego łańcucha bocznego w sieci SKALE.

Protokół ABBA został zaprojektowany, aby zapewnić niezawodność w przypadku przestoju podwęzła — dzięki asynchroniczności — gdzie każdy podwęzeł, który jest niesprawny lub wyłączony, jest traktowany jako wolne łącze (jak opisano w poprzedniej części tego artykułu)

Przyjazny UX zarówno dla programisty, jak i dla użytkownika końcowego.

Łatwość wdrożenia i wydajność sieci SKALE moim zdaniem zaowocuje kolejną falą innowacyjnych aplikacji w ekosystemie Ethereum. To, co znamy z Etherum, jak wysokie opłaty za gaz, czy długi czas na finalizowanie transakcji, zostanie zastąpione płynnym procesem, który jest tani i odbywa się w kilka sekund.

Ostatnią kwestią, jeśli chodzi o kluczowe i unikalne zalety SKALE, jest interoperacyjność Ethereum — poświęćmy więc trochę więcej czasu na omówienie tego zagadnienia.

Zgodność i interoperacyjność z Ethereum

Sieć SKALE została zaprojektowana jako warstwa bezpieczeństwa i uruchamiania aplikacji , która jest zakotwiczona w sieci Ethereum. Wszystkie smart-kontrakty dotyczące utrzymania węzła i menedżera SKALE są wykonywane w sieci głównej Ethereum. Nagrody dla walidatorów, subskrypcje użytkowników, ekonomia tokenów i inflacja są również zarządzane przez smart kontrakty po stronie Ethereum.

Development w SKALE jest w zasadzie taki sam, jak programowanie w Ethereum. Wiemy, że Ethereum ma obecnie największą globalną społeczność programistów blockchain, a także zestaw narzędzi roboczych i innych zasobów programistycznych, co jest ogromną zaletą, więc niektórzy programiści Ethereum prawdopodobnie zdecydują się przenieść swoją pracę do SKALE gdzie otrzymają szybkość, elastyczność i niższe koszty, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa i obaznania , które mają już z Ethereum.

Jest co najmniej 5 obszarów gdzie obie sieci współpracują:

1- Język Solidity

Sieć SKALE używa Solidity jako języka do programowania smart kontraktów, więc programiści eth nie muszą uczyć się nowego języka. Solidity, będący zorientowanym obiektowo językiem wysokiego poziomu do implementowania smart kontraktów (z silnym wpływem C ++ lub Pythona, i JavaScript) jest więc zatem łatwym sposobem na rozpoczęcie zabawy z blockchainem nawet dla programistów spoza świta krypto. Zwykle programiści próbujący zmierzyć się z Ethereum mogli by zrazić się kosztami lub wydajnością, a dzięki SKALE ich pierwsze doświadczenie powinno być raczej pozytywne.

2-Maszyna Wirtualna Ethereum (EVM)

Smart kontrakty, które działają na Ethereum, mogą również działać w sieci SKALE, ponieważ model wykonania SKALE jest w pełni kompatybilny z EVM. Nie ma potrzeby przepisywania ani przenoszenia smart kontraktów — po prostu wszystkie Twoje programy napisane dla EVM bedą też w stanie się uruchomić na SKALE. Deweloperzy mogą w bardzo łatwy sposób migrować się do elastycznych łańcuchów bocznych (więcej na ten temat w dalszej części artykułu).

3-Narzędzia programistyczne z Ethereum

Wsparcie dla Solidity i EVM to fajna rzecz, ale fakt, że narzędzia deweloperskie z Ethereum mogą być używane ze SKALE, czyni go jeszcze bardziej atrakcyjnym. Programiści mogą używać dokładnie tych samych narzędzi, których używają podczas pracy na Ethereum. Obejmuje to web3.js lub web3.py, ale także narzędzia takie jak Truffle i Remix.

4-Standardy tokenów z Ethereum

SKL to token ERC-777, ale sieć SKALE obsługuje wszystkie główne standardy tokenów Ethereum, takie jak ETH, ERC20, ERC721, ERC777, a nawet Dai. Możesz tworzyć tokeny ERCxx w sieci SKALE i używać ich w innych ekosystemach, w których normalnie używasz tokenów sieci głównej Ethereum.

5-Obsługa portfeli z Ethereum

SKALE Network obsługuje wiele znanych portfeli kryptowalut lub wtyczek do przeglądarek, takich jak Metamas, Portis, Fortmatic czy Torus.

Sieć SKALE używa Solidity jako języka kontraktowego, dzięki czemu programiści nie muszą uczyć się nowego języka lub protokołu. Solidity to zorientowany obiektowo język wysokiego poziomu do wdrażania smart kontraktów i jest używany przez maszynę wirtualną Ethereum (EVM). Model wykonania SKALE jest w pełni kompatybilny z EVM, dzięki czemu smart kontrakty działające w sieci Ethereum mogą również działać w sieci SKALE.

Programiści mogą również korzystać z tych samych narzędzi, których używają podczas pracy w sieci głównej Ethereum. Obejmuje to łączenie się z siecią za pośrednictwem web3.js i web3.py, a także używanie narzędzi takich jak Truffle i Remix. Ponadto sieć SKALE obsługuje wszystkie główne standardy tokenów Ethereum, w tym ETH, ERC20, ERC721, ERC777 i Dai, oraz Interchain Messaging więc w wielkim skrócie uzyskujemy bezpieczeństwo z Ethereum na sterydach SKLALE (szybkość, koszty, elastyczność).

Historia, fundusze i żeton za SKALE

Historia jest ważna :) — oczywiście zwykle może nie jest to najważniejsze, gdy mówimy o technologii, ale nadal uważam, że ma sens zrozumienie, skąd pochodzi projekt, aby mieć lepszą widoczność na obraz projektu, jego ugruntowanie, zazębienia z innymi ekosytemami, więc rzućmy okiem na główne fakty.

Historia

Stan Kladko i Jack O’Holleran są współzałożycielami sieci SKALE. Wszystko zaczęło się od tego, że obaj chcieli zbudować zdecentralizowane aplikację na bazie Ethereum i obaj utknęli z podobnymi problemami (skalowanie, user experience), i w jakimś momencie przystąpili do próby zaadresowania tych problemów na własną rękę. Stan wymyślił początkową architekturę SKALE, zaprojektował nowy sposób skalowania dla wielu aplikacji niezależnie. Podczas współpracy z Jackiem obaj zdali sobie sprawę, że istnieje ogromny potencjał rynkowy do stworzenia generycznej warstwy o wysokiej przepustowości, która mogłaby działać na Ethereum i umożliwić skalowanie dApps na Ethereum, w sposób jaki wcześniej nie był możliwy. W 2017 roku było już jasne że istniejące blockchainy rozpaczliwie potrzebowały możliwości skalowania.

Narodziny SKALE = 01 stycznia 2018,

W styczniu Jack and Stand uruchomili projekt SKALE, otrzymując wsparcie i fundusze początkowe od Signia Ventures i Floodgate.

Na późniejszych etapach SKALE otrzymało wsparcie również od innych dużych inwestorów w obszarze kryptowalut , takich jak Winkelvoss Ventures , Hashed czy Multicoin Capital.

Z aktualną listą organizacji wspierających SKLAE można zapoznać się na stronie głównej SKALE Network.

Intensywny rozwój i testy zajęły prawie dwa lata, kiedy SKALE ogłosił plan stopniowego wdrażania mainnetu .

Częścią planu było przeprowadzenie publicznej sprzedaży tokenów SKL za pośrednictwem platformy ConsenSys Activate (kolejne powiązanie z Ethereum). SKALE jest pierwszym projektem, który wykorzystał platformę Activate dla tokenów użytkowych (platforma, która wymaga od uczestników sprzedaży, którzy kupują tokeny, aby aktywnie używali tokena, na przykład poprzez staking), zanim będą mogli je sprzedać lub wycofać z platformy.

Faza 1 Mainnetu

SKALE uruchomił pierwszą fazę swojej sieci głównej 30 czerwca 2020 roku. Była to wersja początkowa i ograniczona (brak obsługi stakingu lub transferu tokenów). Następnie we wrześniu 2020 r. odbyła się sprzedaż tokenów za pośrednictwem ConsenSys Activate. Prawie 4000 uczestników z 90 krajów wzięło udział w tej sprzedaży i ostatecznie uruchomiono drugą fazę sieci głównej.

Ta pierwsza faza była ograniczona do walidatorów, którzy uczestniczyli już w sieci testowej SKALE i przeszli wcześniej proces wdrożenia.

Faza 2 Mainnetu

Faza 2 zapewniła wsparcie dla delegowania i stakekowania z ponad 46 organizacjami walidatorów, i wystartowała w dniu 1 października 2020 r .

Faza 2 została uruchomiona ze 135 aktywnymi węzłami w sieci, zarządzanymi przez profesjonalnych walidatorów. W momencie uruchomienia w sieci było około 3500 unikalnych kont.

Faza 3 Mainnetu

Po 60-dniowym okresie Proof of Use sieć przeszła w stan otwarty i odblokowała transfery i wymianę tokenów.

Faza 3 sieci SKALE, ostatnia faza uruchomienia sieci głównej, wystartowała 1 grudnia 2020 r. , Odblokowując tokeny, które zakończyły okres Proof of Use poprzez Consensys Activate.

Umożliwiło to każdemu deweloperowi i walidatorowi przyłączenie się do sieci i umożliwiło giełdom rozpoczęcie notowania SKL. W tym momencie tokeny zostały wprowadzone do obrotu na kilku głównych giełdach, w tym Binance, Huobi i Uniswap.

Finansowanie.

Podczas wczesnych rund (Seed Round, SAFT1, SAFT2) projekt SKALE Network zebrał łącznie prawie 17 milionów dolarów od prywatnych inwestorów, aby sfinansować jego wczesny rozwój. Finansowanie to obejmuje wkład w wysokości 9 milionów dolarów od SKALE Labs.

Łącznie w tych rundach sprzedano około 25,5% maksymalnej podaży SKL i podlegają one okresom blokady (od 0,5 roku do 3 lat) na podstawie indywidualnych umów SAFT.

“Proof of Use” dla SKALE (SKL) w oparciu o platformę Consensys Activate, zapewnił platformę do publicznej dystrybucji tokenów ( w X / 2020) i udziału w sieci SKALE dla każdego chętnego użytkownika.

Było to również ważne wydarzenie nie tylko dla SKALE, ale także dla ConsenSys , który jest pionierem nowej funkcji, Proof-of-Use :

 • Dowód użytkowania (Proof of Use) wymaga, aby użytkownicy, którzy zgłaszają żądanie lub kupili tokeny podczas pierwotnej emisji, aktywnie „udowodnili” że używają danego tokena, zanim będą mogli przenieść je lub wykorzystać do innych celów
 • Uczestnicy mogą zostać poproszeni np o delegowanie zakupionych tokenów przez N dni, zanim będą mogli przenieść je do innych portfeli poza siecią.
 • Proof of Use to dystrybucja tokenów wśród interesariuszy z odpowiednimi zachętami, co ma kluczowe znaczenie dla zminimalizowania spekulacji, a jednocześnie zapewnia skuteczne zabezpieczenie sieci w momencie uruchomienia.

Jeśli chodzi o sprzedaż publiczną = 4000 osób z 90 różnych krajów kupiło 168,553,209 SKL po 0,03 USD / SKL , wszyscy z nich pomogli również zabezpieczyć sieć przed uruchomieniem sieci głównej SKALE w fazie 2, czyli 1 października 2020 r.

Część tokenów SKALE (10%) została przekazana również do Fundacji SKALE, organizacji non-profit, która została utworzona w celu wspierania przyszłego rozwoju sieci. Te tokeny zostaną uwolnione na przestrzeni okresu 7 lat od uruchomienia sieci mainnet SKALE.

Część Tokenów trafiła także do zespołu który stoi za SKALE. Tokeny zespołu pozostaną zablokowane przez pierwszy rok, a następnie zostaną uwalniane przez następne trzy lata.

Możesz dowiedzieć się więcej szczegółów na temat SKALE również za pośrednictwem Messari Crypto.

Omówienie tokena SKL

Token SKL to token użytkowy (utility token) do obsługi wdrażania aplikacji, a także zapewniania bezpieczeństwa sieci w sieci.

Dzięki tokenom SKL programiści mogą kupować niezależne łańcuchy bloków i uruchamiać swoje aplikacje dApps.

Tokeny SKL są również używane do delegowania i stakeowania w celu zabezpieczenia sieci . Użytkownicy stakeujący i delegujący otrzymają nagrody za zablokowanie swoich tokenów w sieci.

SKL to token Ethereum zgodny ze standardem tokenów ERC777, który jest wstecznie kompatybilny z najpopularniejszymi ERC20 (wszystkie aplikacje Ethereum z obsługą ERC20 mogą również obsługiwać tokeny ERC777 ze względu na kompatybilność z ERC777).

Token SKALE jest tokenem wielofunkcyjnym, dającym prawo by:

 • pracować w sieci jako walidator lub delegator,
 • uzyskać dostęp do części zasobów sieci, zamawiając i wynajmując Elastic Sidechain lub Elastic Blockchain,
 • SKL służy także do opłacanie (na zasadzie subskrypcji) wynajmu zasobów sieci SKALE (obliczeń, magazynu, przepustowości) na określony czas,
 • Weryfikatorzy mogą umieścić SKL w sieci, aby uzyskać prawo do uruchamiania węzłów i zarabiania opłat i tokenów poprzez inflację.

Ciekawą różnicą między ERC777 a ERC20 jest to, że korzystanie z SKL nie wymaga wysyłania tokenów do oddzielnego smart kontraktu. Użytkownicy mogą udostępniać swój bezpieczny klucz celem stakeowania/delegowania i przechowywać tokeny w portfelu typu cold lub hot wallet.

Więcej informacji można znaleźć w artykule Token Economics .

Zacznij budować!

ok, więc sporo powiedzieliśmy sobie o tym, jak działa SKALE, o jego wyjątkowych zaletach i o tym, jak wpasowuje się do ekosystemu Ethereum, więc jeśli jesteś zainteresowany, oto następny krok,jak zacząć budować !

Na początek informacja dla zachęty => już ponad 60 dApps uruchamia swoje smart kontrakty na elastycznych łańcuchach bocznych SKALE.

Rozpoczniesz bez problemów, jeśli znasz narzędzia i biblioteki, takie jak Truffle, Web3.js lub Remix, a także ogólne środowisko EVM i Solidity

Truffle

Truffle to najpopularniejszy sposób wdrażania smart kontraktów w Ethereum, ale co ciekawe, teraz można go również wykorzystać do wdrażania smart kontraktów w SKALE. Z łatwością aktualizujesz swój plik konfiguracyjny (truffle.js) i wdrożysz smart kontrakty w SKALE.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz dokumentację konfiguracji Truffle .

NodeJS

Jeśli znasz skrypt NodeJS — to twoje smart kontrakty można również wdrożyć za pomocą web3.js.

Na stronie SKALE Dev — znajdziesz prosty skrypt do korzystania z NodeJS i web3.

Proszę zobaczyć więcej szczegółów = w dokumentacji Web3.js.

Remix

Inne znane narzędzia — smart kontrakty można wdrażać za pomocą Remix i MetaMask. Sprawdź dokumentację Developerską, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Zobacz więcej szczegółów = Dokumentacja remix.

JAK ROZPOCZĄĆ BUDOWANIE?

1. Zamów łańcuch

Jeśli nie masz jeszcze łańcucha SKALE tu możesz złożyć request .

2. Przygotuj swój łańcuch SKALE

Łańcuchy SKALE w DevNet będą już dla Ciebie skonfigurowane i nie będą wymagały żadnych aktualizacji, aby rozpocząć wdrażanie smart kontraktów.

Aby skorzystać ze swojego łańcucha SKALE, musisz zasilić swój portfel tokenami SKALE DevNet ETH (użyj kranu SKALE, aby otrzymać 0,5 testowego ETH)

3. Migracja smart kontraktów

Jak opisano powyżej — sieć SKALE jest w stanie przetwarzać smart kontrakty w Solidity. Dzięki temu migracja smart kontraktów z Ethereum jest dość łatwa i szybka.

(mogą być potrzebne drobne aktualizacje kontraktów, aby włączyć niektóre funkcje w SKALE, takie jak przesyłanie pieniędzy).

Tutaj znajdziesz przykłady kodu .

4. Wyślij transakcję

Po wdrożeniu smart kontraktów w łańcuchu SKALE powinieneś przetestować wysyłanie nowej transakcji z istniejącymi łącznikami do Ethereum.

Będziesz musiał wysyłać transakcje bezpośrednio do SKALE, łącząc MetaMask lub portfel API z siecią SKALE.

Podsumowanie

Sieć SKALE dopiero się zaczyna rozkręcać. Moim zdaniem jest to jeden z tych projektów, który wykonywał ogromne prace programistyczne (zarówno platforma, protokół, jak i ekosystem) przy stosunkowo niewielkim marketingu wokół tego co robili, w ciągu ostatnich 3 lat, a teraz, gdy produkt jest gotowy, myślę, że wiele osób (zarówno programiści, walidatorzy, stakerzy, partnerzy ekosystemów) zostaną przyciągnięci do tego ekosystemu, więc być może w 2021 będziemy świadkami znaczącego wzrostu popoluarności tej platformy.

Dzięki SKALE możesz zrobić wszystko, co oferują platformy takie jak Polakdot (w kontekście skalowalności, bezpieczeństwa, kompatybilności z Ethereum, interoperacyjności między-łańcuchowej, niskie opłaty), więc dla wielu programistów i twórców platforma SKALE będzie atrakcyjną alternatywą.

Oczywiście podróż SKALE dopiero się zaczyna. W miarę dojrzewania sieci SKALE, projekt planuje wprowadzenie zarządzania on-chain, z głosowaniem za pomocą tokena w kontekście zmian kodu sieci i propozycji aktualizacji (aby umożliwić aktywnym uczestnikom sieci, walidatorom i delegatorom głosowanie nad zmianami protokołu), więc wiele ekscytujących rzeczy przed nami na tapacie SKALE.

Zacznij budować lub przynajmniej dołącz do obiegu informacji aby pozostać w nasłuchu o kolejnych wydarzeniach w tym ekosystemie.