Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm theo như thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng. Trong bài viết này chúng tôi cũng giới thiệu quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bảo hiểm theo quy định. Thông tư 329 là thông tư quy định cụ thể về các loại bảo hiểm trong hoạt động đầu tư xây dựng như bảo hiểm cho người lao động bảo hiểm cho công trình và trách nhiệm với người thứ ba,bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của kiến trúc sư,kỹ sư tư vấn.

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

Quyền của bên mua bảo hiểm

a) Lựa chọn mua bảo hiểm tại bất kỳ doanh nghiệp bảo hiểm nào đủ điều kiện triển khai bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 119/2015/NĐ-CP.

b) Yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm giải thích các điều kiện, điều khoản bảo hiểm; cung cấp các thông tin, tài liệu (nếu có) liên quan đến việc giao kết và thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

c) Yêu cầu bảo hiểm PJICO bồi thường cho người được bảo hiểm theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

d) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

a) Tham gia bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng theo quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật có liên quan.

Mời tham khảo thêm: Bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tư vấn

b) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cung cấp thông tin cho doanh nghiệp bảo hiểm, khai báo và trả lời đầy đủ, chính xác các câu hỏi ghi trong Giấy yêu cầu bảo hiểm. Cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp bảo hiểm đánh giá rủi ro được bảo hiểm.

c) Đóng phí bảo hiểm đầy đủ, theo thời hạn và phương thức đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

d) Thông báo cho doanh nghiệp bảo hiểm những trường hợp có thể làm tăng rủi ro hoặc phát sinh thêm trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình thực hiện hợp đồng bảo hiểm.

đ) Áp dụng các biện pháp đề phòng, hạn chế tổn thất theo quy định của pháp luật; thực hiện các kiến nghị hợp lý của doanh nghiệp bảo hiểm và nhà thầu tư vấn.

Tham khảo thêm: Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

e) Thực hiện mọi biện pháp an toàn cần thiết, chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về an toàn lao động.

g) Chuyển quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn cho doanh nghiệp bảo hiểm đối với khoản tiền mà người được bảo hiểm đã nhận bồi thường từ doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp người thứ ba có lỗi gây thiệt hại cho người được bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm đã trả tiền bồi thường bảo hiểm cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

h) Phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình thực hiện bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng.

i) Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Thông tư này và các nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

Tham khảo thêm: bảo hiểm đối với người lao động thi công trên công trường

Quyền của doanh nghiệp bảo hiểm

Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm 【Công ty uy tín nhất !】 (baohiempetrolimex.com)