Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình theo thông tư 329 quy định.Việc giám định tổn thất thực hiện theo quy định tại Điều 48 Luật Kinh doanh bảo hiểm. Cơ quan giám định chịu trách nhiệm về kết quả giám định của mình.

Việc giám định tổn thất phải bảo đảm trung thực, khách quan, khoa học, kịp thời, chính xác.

Kết quả giám định tổn thất phải được thể hiện trong biên bản giám định.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Nguyên tắc bồi thường bảo hiểm công trình xây dựng

Khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, bên mua bảo hiểm công trình xây dựng và Bảo hiểm Petrolimex phải phối hợp giải quyết bồi thường bảo hiểm như sau:

a) Đối với bên mua bảo hiểm:

– Lập tức thông báo ngay cho Bảo hiểm Petrolimex bằng các phương tiện thông tin liên lạc, sau đó trong thời hạn mười bốn (14) ngày kể từ ngày xảy ra sự cố công trình xây dựng phải thông báo bằng văn bản cho Bảo hiểm Petrolimex theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư này.

Tham khảo thêm: Thông tư 329 về bảo hiểm xây dựng

– Sau khi thông báo cho Bảo hiểm Petrolimex, bên mua bảo hiểm công trình có thể tiến hành sửa chữa hay thay thế các hư hỏng nhỏ có giá trị không vượt quá mức khấu trừ tương ứng quy định tại tiết c điểm 1 khoản I Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm a khoản 1 Điều 15 Thông tư này) hoặc tiết c điểm 1 khoản II Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư này (đối với công trình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư này).

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

Trong các trường hợp khác, trước khi thực hiện sửa chữa hay thay thế, bên mua bảo hiểm công trình phải được Bảo hiểm Petrolimex giám định tổn thất. Nếu Bảo hiểm Petrolimex không tiến hành giám định tổn thất trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày nhận được thông báo sự cố công trình xây dựng, người được bảo hiểm có quyền tiến hành việc sửa chữa hay thay thế. Bảo hiểm Petrolimex sẽ trả chi phí sửa chữa hay thay thế các hạng mục bị tổn thất thuộc trách nhiệm bảo hiểm với điều kiện bên mua bảo hiểm phải tiến hành sửa chữa hay thay thế kịp thời.

– Bảo quản các bộ phận bị tổn thất và sẵn sàng để cho đại diện hay giám định viên của doanh nghiệp bảo hiểm giám định các bộ phận đó.

Tham khảo thêm : Quyền và nghĩa vụ của bên mua bảo hiểm

– Thông báo ngay cho cơ quan công an trong trường hợp tổn thất do trộm cắp.

– Thực hiện mọi biện pháp trong phạm vi khả năng của mình để hạn chế tổn thất ở mức thấp nhất.

– Cung cấp các tài liệu trong hồ sơ bồi thường theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 18 Thông tư này và tạo điều kiện cho Bảo hiểm Petrolimex trong quá trình xác minh các tài liệu đó.

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình

– Thực hiện, phối hợp, cho phép Bảo hiểm Petrolimex thực hiện các hành động và biện pháp cần thiết hoặc theo yêu cầu của Bảo hiểm Petrolimex nhằm bảo vệ quyền lợi mà doanh nghiệp bảo hiểm được hưởng sau khi bồi thường thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định tại Thông tư này.

Tham khảo thêm: Quy tắc điều khoản biểu phí bảo hiểm

b) Đối với doanh nghiệp bảo hiểm:

Giám định bồi thường bảo hiểm công trình 【Mới cập nhật】 (baohiempetrolimex.com)