Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng thêm nhiều quyền lợi như việc thay đổi bổ sung tài sản, sửa chữa, điều khoản điều chỉnh điều kiện hang năm áp dụng cho các đơn bảo hiểm dài hạn trên một năm.

Điều khoản về xác định giá trị của tài sản, điều khoản quy định về công ty tính toán và phân bổ tổn thất, điều khoản về kiến trúc sư, giám định viên và chuyên gia tư vấn, điều khoản mở rộng điều khoản về tác phẩm nghệ thuật, đồ quý hiếm, Điều khoản tự động bảo hiểm cho tài sản thêm mới, điều khoản mở rộng thời hạn bảo hiểm, điều khoản tự động khôi phục hiệu lực của hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nhà xưởng
Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng

Đây là những điều khoản bổ sung tăng thêm quyền lợi cho bên mua bảo hiểm nhà xưởng. Trong trường hợp bên mua bảo hiểm cho nhà xưởng không muốn thêm một trong các điều khoản này có thể bỏ ra.

ĐIỀU KHOẢN VỀ THAY ĐỔI VÀ BỔ SUNG TÀI SẢN

Các bên thoả thuận và hiểu rằng Đơn bảo hiểm nhà xưởng này mở rộng áp dụng cho việc thực hiện các công việc thay đổi, bổ sung và sửa chữa những ngôi nhà, nhà xưởng, hệ thống trang thiết bị nội thất cố định và máy móc (loại trừ bất cứ thiết bị chữa cháy tự động nào) và các sản phẩm dở dang còn đang trong quá trình sản xuất với điều kiện là các công việc đó được thực hiện bởi Người được bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: Mua bảo hiểm cho nồi hơi nhà xưởng

Trong trường hợp, Người được bảo hiểm mời chủ thầu từ bên ngoài để thực hiện các công việc nói trên, bảo hiểm theo Đơn/hợp đồng bảo hiểm nhà xưởng này sẽ được mở rộng đối với các công việc như vậy trên cơ sở giá trị mỗi hợp đồng không vượt quá mức giới hạn được quy định cụ thể trong Giấy chứng nhận bảo hiểm và Người được bảo hiểm phải thông báo trước việc này cho (Bảo hiểm Petrolimex), bên có quyền quyết định về phụ phí bảo hiểm mà Người được bảo hiểm phải đóng để mở rộng bảo hiểm cho các hợp đồng như vậy.Mua bảo hiểm cho nhà xưởng mở rộng 【Điều khoản bổ sung!】 (baohiempetrolimex.com)