bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà là loại bảo hiểm mà chủ đầu tư hoặc nhà thầu mua trong quá trình thi công xây dựng tòa nhà. Bảo hiểm sẽ bồi thường cho những tổn thất về thiệt hại của công trình như nguyên vật liệu, công trình đang thi công,máy móc thiết bị phục vụ thi công và cho cả bên thứ ba.

Bên thứ ba liên quan đến công trình xây dựng tòa nhà ở đây được hiểu là những tòa nhà, căn nhà xung quan công trường thi công có thể bị ảnh hưởng bởi công trình. Bên thứ nhất là bên mua bảo hiểm tức là chủ đầu tư/ chủ thầu. Bên thứ 2 là Bảo hiểm Petrolimex- PJICO. Còn lại tất cả là bên thứ ba.

Mời tham khảo: thời gian bảo hiểm công trình xây dựng
bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà:

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Quy tắc bảo hiểm đang áp dụng tại Bảo hiểm Petrolimex- PJICO hiện nay:

Phạm vi bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm này được áp dụng theo “Quy tắc Bảo hiểm Xây dựng” ban hành kèm theo Quyết định số 633/2013/QĐ/TSC/TGĐ ngày 19/08/2013 của Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex.

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Thông báo tổn thất khi công trình có rủi ro xảy ra.

Trong trường hợp xảy ra những sự cố có thể dẫn đến việc đòi bồi thường theo Hợp đồng bảo hiểm này, bên mua bảo hiểm là chủ đầu tư/ nhà thầu phải lập tức thông báo ngay cho bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO bằng điện thoại hay điện tín cũng như bằng văn bản, nêu rõ tính chất và mức độ tổn thất. Bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO sẽ không chịu trách nhiệm đối với tổn thất vật chất hay trách nhiệm nếu trong vòng 14 ngày kể từ ngày xảy ra sự cố bên Bảo hiểm Petrolimex- PJICO không nhận được thông báo tổn thất.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà 【Bạn cần lưu ý những gì ?】 (baohiempetrolimex.com)