bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện đền bù cho hư hỏng thiệt hại của các nhà, công trình lân cận bị ảnh hưởng bởi công trình trong quá trình thi công. Ngoài ra với nhiều công trình đang thi công bất ngờ đồ sập, cháy nổ làm hư hỏng, mất mát thiệt hại công trình, trang thiết bị, nguyên vật liệu và máy móc của công trình đều được đền bù.

Trường hợp xây dựng mới hoặc xây dựng mở rộng bệnh viện thiếu vốn rất nhiều bệnh viện phải thế chấp chính công trình đang thi công để vay vốn của ngân hàng lấy chi phí thi công thì ngân hàng cũng yêu cầu phải mua bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện đang thi công để làm tài sản đảm bảo. Trường hợp có rủi ro xảy ra cho công trình thì sẽ nhận được tiền đền bù, bồi thường từ phía công ty bảo hiểm.

Mời tham khảo: thời gian bảo hiểm công trình xây dựng

Có bảo hiểm công trình xây dựng mà người thụ hưởng là chính ngân hàng thì ngân hàng không lo bị nợ xấu trong trường hợp có rui ro bất ngờ không lường trước được xảy ra tại công trình, do thiên tai làm hư hỏng công trình…

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng tòa nhà

Cụ thể thì bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện này bồi thường cho những gì ?

Phần I. Thiệt hại vật chất

Bảo hiểm mọi tổn thất, thiệt hại vật chất bất ngờ và không lường trước được xảy ra đối với các hạng mục được kê khai tham gia bảo hiểm phát sinh trong quá trình thi công công trình được bảo hiểm gây ra bởi các rủi ro không bị loại trừ theo Quy tắc bảo hiểm xây dựng của Bảo hiểm PJICO và các điều khoản bổ sung đính kèm Hợp đồng bảo hiểm.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện Ung Bướu cơ sở 2

Phần II. Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Bồi thường cho Người được bảo hiểm số tiền mà Người được bảo hiểm có trách nhiệm pháp lý phải bồi thường cho bên thứ ba do các thiệt hại phát sinh trực tiếp liên quan đến quá trình thi công xây dựng các hạng mục của công trình/dự án trong thời gian bảo hiểm.

Mời tham khảo thêm: bảo hiểm công trình xây dựng khách sạn

Các thuật ngữ “in đậm” dưới đây được sử dụng tại bất kỳ đâu trong hợp đồng này sẽ luôn được hiểu và diễn đạt như sau:

“Hợp đồng bảo hiểm” là thoả thuận giữa Người bảo hiểm và Người được bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện, theo đó Người được bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện, Người bảo hiểm có nghĩa vụ thanh toán tiên bồi thường cho Người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm bao gồm nhưng không giới hạn ở Bản câu hỏi kiêm Giấy yêu cầu bảo hiểm, Giấy chứng nhận bảo hiểm, Quy tắc bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện của Bảo hiểm PJICO, Điều khoản sửa đổi, bổ sung và các tài liệu liên quan khác đính kèm.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện

“Người được bảo hiểm” là tất cả các bên có tên tại phần mục Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện này và các nội dung khác theo yêu cầu.

“Người bảo hiểm” là Công ty bảo hiểm petrolimex Sài Gòn, đơn vị cung cấp dịch vụ bảo hiểm và chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất phát sinh theo Hợp đồng bảo hiểm này.

bảo hiểm công trình xây dựng bệnh viện 【Bạn cần lưu ý những gì ?】 (baohiempetrolimex.com)