February 1, 2021

Phan tich moi truong vi mo va moi truong vi mo trong Marketing

Phan tich moi truong vi mo va moi truong vi mo trong Marketing
Môi trường vĩ mô trong marketing là những lực lượng trên bình diện xã hội rộng lớn hơn, có ảnh hưởng đến môi trường vi mô, như các yếu tố nhân khẩu, kinh tế, tự nhiên, kỹ thuật, chính trị và văn hoá.
Xem tiếp: https://trithuccongdong.net/phan-tich-moi-truong-vi-mo-va-moi-truong-vi-mo-trong-marketing.html
#phantichmoi_ttruong_mo,mo, #TTCD, #trithuccongdong, #VietLuanvan