Felsefe Nedir? Tanımı ve Anlamı

Felsefe nedir filozoflara göre tanımları nelerdir? Konu hakkında kapsamlı bilgi almak için yazının güncel haline https://konuanlatimi.net/felsefe-nedir/ buradan bakabilirsiniz.

Felsefenin tanımı

 • Çeşitli isimlerden gelen başka bir konu, disiplin veya meslek felsefe kadar iyi değildir. Bu programın temel amacı, bu karışıklığı önlemek ve felsefenin ne olduğunu ve neyin olmadığını açıklığa kavuşturmaktır.
 • Tıpkı fizik ve matematik, sahip olduğumuz az sayıdaki kitapta öğrendiğimiz gönülsüz bilgilerden oluşmadığı gibi, felsefe de eğitim yoluyla kazanılan bilgi ve becerilerden yoksun bir meslekten değildir. Kaliteyi aşan bir seviyede yapılamaz. Bu program, sizi bu bilgi tabanına götürecek bir eğitim serisine başlayacaktır.
 • Felsefeyi tanımlamak, neyle uğraştığımızı bilmek kadar önemlidir, ancak felsefi araştırmanın konusu ise, bu soru cevaplanmaya değer. Bu yaklaşım, felsefenin doğasına uyan tek yaklaşımdır. Felsefeye giriş niteliğinde kısa bir açıklama yaptığımda bu önerme daha anlamlı olacaktır.
 • Öncelikle felsefeyi kısaca açıklayalım. Sonra bunu tarihsel sürecinde değerlendirin ve son karara gidin.
 • Felsefe, esas olarak filozoflar tarafından gerçekleştirilen bir eylemdir. lurada felsefenin bir eyğem, aktif bir fiil olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla felsefe kendi başına duran bir ş ey değil, yapılmış bir şeydir. Felsefe en kısa tanımdır : entelektüel faaliyet, muhakeme, doğru ve tutarlı muhakeme .
Efsane ve logo
 • Öncelikle felsefe öncesi dönemden bahsedelim. Bu dönemde gizemli dünya görüşü, din ve efsanevi yaşam anlayışı yayıldı. Bilmek, öğretmekle olur. Bu ön bilgi felsefi etkinliğe mitoloji , tarih (tarih) denir ve çoğunlukla mitsel gelenektir. Felsefe, logo , teori çağı başlıyor.
 • Efsane : Kutsal bir hikaye anlatır. Tei Masu , erken dönemde " meydana gelen olayların peri masalı başlangıcında " çizildi . Diğer bir deyişle mitler, doğaüstü varlıkların meyveleri sayesinde gerçekliğin tam bir gerçeklik, bir evren veya onun bir parçası (örneğin bir ada, bitki tipi bir insan davranışı, bir kurum) olmasıdır. Nasıl gerçekleştiğini gösterir. (Örnek: Tegonia metni)
 • Teori , pratik bir amaç yoktur , temel olmayan saf teorik özgür (teorik olarak) bilginin edinilmesidir.
 • Milletos'un felsefesi, dünyanın ortaya çıkışını artık doğaüstü bir olay değil, doğal bir olay haline getirdi. Kanıtlanmamış hikayenin yerini kanıtlanmış teori aldı ve doktrinin yerini zihin aldı.
 • Felsefe tarihinde, özellikle Orta Çağ'da gördüğümüz gibi, teoloji ve doğaüstü makul bir şekilde incelenebilir. Burada önemli olan akla dayalı rasyonel bir yolun olmasıdır.
Felsefe kavramının ortaya çıkışı
 • Geleneksel olarak kabul edilen bir yaklaşım, MÖ 6. yüzyıl felsefesi. Kökeninin bugün Barat olarak bilinen Millet'den geldiğine inanılıyor. Burada karşılaşılan düşünür Thales'dir.
 • Kelimenin tam anlamıyla felsefe, bilgelik aşkı anlamına gelen Phileo + Sophia kelimelerinin birleşimidir. Bu tanım Pitagolas veya Herakraytos'tan geliyor.
Felsefeyi tanımlamada zorluk
 • Felsefenin daha olgun bir tanımını keşfetmede bazı zorluklarla karşılaşacağız. Felsefe prensibine tarihini ele bu zorlukları, felsefe ve bizi temel sevmek için: hayır yoktur düşünme, düşünme hiçbir orada, felsefe olduğu değil, felsefe olduğunu orada olacak. Bu zorlukların nedenleri:
 1. Felsefeyi tanımlayan kişinin özellikleri
 2. Tanımlanan dönemin özellikleri
 3. Farklı kültürler arasındaki farklılıklar.
 • Sonra nihai felsefe tanımımıza ulaşmaya çalışın ve onun için hamuru kesin, ancak bu hamurun çok gevşek olmadığından emin olun. Bu elbiseyi sadece felsefe giymeli. Bunu yapmak için, diğer disiplinlerle benzerlikleri ve farklılıkları belirleyip neyin olmadığını çıkaracağız.
 • Felsefe, doğası gereği, bilim, teoloji ve sanatla ilgili görüşleri de ifade etti. Felsefenin bilişsel kuram dışında kendine ait çok az konusu olduğu söylenebilir. Ancak bilgi gibi bilim de felsefedir ve varoluş felsefesi, ahlaki felsefe ve estetik felsefeyle aynıdır.
 • Yaptığımız şey aralarındaki benzerlikleri ve farklılıkları ortaya çıkarmak.

Felsefe nedir?

Felsefe bilim değildir!
 • Öncelikle başka bir çalışmanın ürünü olan felsefe ve bilim arasındaki ilişkiden bahsedelim. Felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi belirlemede iki yaklaşım vardır.
İdealist yaklaşım
 • Felsefeyi süper bilimsel bir etkinlik olarak gören bir anlayıştır. Bu nedenle felsefe hem bir anne hem de bir bilim kraliçesidir. Bu, belirli bir sistemdeki tüm bilim dallarını kapsayan, onları ilişkilendiren, anlam ifade eden ve yönlerini belirleyen kavramsal bir üstyapıdır.
 • Özellikle günümüzde bu görüş kabul edilmediği için böyle bir denetimi kabul eden bilim yoktur. Ayrıca bilim, kendi sınıflandırmalarını, faaliyet alanlarını ve sorunlarını bağımsız olarak belirleme konusunda oldukça yeteneklidir.
Ampirik yaklaşım
 • İdealist görüşün aksine, bu yaklaşım felsefeyi en aza indirir, hatta küçümser ve onu bilim olarak ele alır. Felsefe bilimin bir hizmetkarıdır ve felsefe, bilim felsefesi ile sınırlı olarak yalnızca bilimsel problemleri çözmek için kullanılır. Örneğin bu görüşe göre doğa bilimi, etik, hukuk ve sosyoloji birlik bilimini üstlenir.
 • Bu iki fikrin temel hatası, felsefenin bilim olarak kabul edilmesidir. Hatanın temeli, felsefeyi filozoflarla karıştırmaktır. Örneğin, Aristotelesçi bilim ve felsefe, bilimi felsefeden türemiş olarak algılanır. Bu yaklaşım yanlış. Aristotelis, fenomenin sadece bilimsel yönüyle değil, felsefi yönüyle de ilgileniyordu. O bir bilim adamı ve bir filozof.
 • Ele aldıkları konu açısından felsefe ve bilim arasında ayrım yapma girişimleri başarısız olmaya mahkumdur. Çünkü bilimin belli başlı dalları için, onlarla örtüşen felsefe dallarını gösterebiliriz. Örneğin, hem fizik hem de ontoloji maddi varlıkların doğasını tanımaya çalışır. Hem psikoloji hem de zihinsel felsefe, insanın aciliyetini araştırır. Örneğin, siyaset ve ulusal felsefeyi, biyoloji ve biyoloji felsefesini, tarihi ve tarihsel felsefeyi ele alalım. Bilim ve felsefe aynı sorunu farklı şekilde ele alır.
Felsefe ve bilim arasındaki benzerlikler
 • Sonra, ortak yönleri hakkında konuşalım. Burada bazı ortak noktalara ulaşıyoruz. Her ikisi de doğru bilgi gerektirir ve her ikisi de bağımsız yöntemler kullanır.
 • Bilim, argümanının doğruluğunu bağımsız olarak gerekçelendirmesi açısından felsefeden farklıdır. Bu, doğruluğunu bilimsel olarak test etmek için bir deneydir . Felsefede gerçeği belirleyen mantıksal akıl yürütmedir .
 • Felsefi bir argümanın gerekçesi, gerçeğin mantık kurallarına göre diğer doğru önermelerden çıkarılabileceğidir. Mantığın felsefenin ayrılmaz bir parçası olmasının nedeni budur.
 • Bir şeyleri açıklıyor gibi görünen sistematik, derin ve ilginç bir fikir, mantıksal bir argümana dayanmadıkça felsefi değildir. Bu bakımdan edebiyat ve ruhbilim felsefelerden bile derin felsefeler değildir.
 • Deneysel olmayan sorular için felsefe yardımcı olabilir. Bilim "neden evren vardır" sorusu anlamsız görünüyor, bu yüzden cevap vermeye çalışmıyor, ancak felsefe üzerinde çalışıyor.
Felsefe bir din değildir!
 • Doğru bilgiye erişimin yanı sıra, dinin ortak bir işlevidir. Din ve felsefe arasındaki fark, iddianın haklı gösterilme biçiminde yatmaktadır.
 • Din ile ilgili olarak, tartışmaların, inançların ve önermelerin doğruluğu, Tanrı Sözü ile İncil'in konuşması arasındaki uyum ve uyarlamaya dayanmaktadır.
 • Diğer fikirleri denemek için önce İncil'e inanmalı ve bu inancı takip etmelisiniz. İlk inanç, koşulsuz kabullenmedir. Bu nedenle, dinde adaletin gerekçelendirilmesi bağımsız değil, oldukça önemlidir.
Felsefe sanat değildir!
 • Felsefe ve sanat arasındaki ilişkiye başka bir alana bakalım.
 • Felsefe ve sanat arasındaki temel ayrım, felsefe ve sanatın amacıdır. Felsefenin amacı, doğru şeye ulaşmak ve gerçeği kavramaktır. Öte yandan, örneğin, edebi cümlelerin doğruluğu umurumda değil.
 • Bazı sanat eserlerinin en az felsefi metinler kadar sistematik olduğu, diğerlerinin ise çok derin meselelerle uğraştığı ve insanın en zor yanlarını, duygularını ve isteklerini ifade ettiği. Biliyorum. Ancak filozof olarak tanınamazlar.
Hi açıklamasına yakın
 • Şimdi son tanıma kadar size ulaşabiliriz . Felsefe entelektüel faaliyettir, muhakeme etmektir, doğru ve tutarlı muhakemedir.

Nasıl ve tür felsefe

Akademik felsefe
 • Bu bir üniversite felsefesidir. Akademik filozoflar, her şeyden önce felsefe öğretmenleridir. Akademik felsefe ile genel felsefe arasındaki fark, ilgilendiği sorun değil, çalışılma şeklidir. Burada filozoflar iki yöntem kullanır: tarihsel ve sistematik.
 • Tarihsel yöntem: kağıt orijinal filozof anlayış, yorumlama ve yeniden inşa edilmesini içerir sana.
 • Sistematik yöntem: Belirli bir problem alanındaki soruları farklı felsefi perspektiflerden cevaplamaya çalışırlar.
Popüler felsefe
 • Dil felsefesini, kavram analistlerini, belirli ilkelere ve diyalektiğe dayanan konuşmaları veya diyalogları kullanır. Burada yorumlardan ve teorik açıklamalardan değil, somut gerçeklerden ve olaylardan hareket edeceğiz.
 • Bunun en güzel örneklerinden biri olan Sokrates'e göre bilgelik sadece teorik olarak değil, pratikte de görülebilir.

Bugünün felsefesi

 • 18. yüzyılda bilim çağı. Felsefenin varlığı sorgulandı ve bu tartışma halen devam ediyor. Bilim, doğru bilgiye erişimde hemen hemen her soruna cevap verirken, yanlış bilim felsefesiyle uğraşmak için nedenler vardır.
 • Bu eleştiriler, deneysel bilim adamı Heidegger ve 20. yüzyıl ile sınırlı değildir. Filozof Adolno tarafından yaratıldı. Ayrıca, her zaman kişinin meşruiyetini istemek felsefeye özgü olmalıdır.

Felsefenin işlevi

 • Felsefenin bugün yaptığı bazı görevlerden bahsedelim. İnsan ruhunun açlığını giderin ve yaşamın anlamı ve değeri hakkında bilimin kısmen cevaplayamadığı veya cevaplayamadığı soruları ele alın. Mutluluk, özgürlük, adalet vb.
 • Sosyal planlama sürecinde insan fikirlerinin doğrulanmasıdır.
 • Bilim felsefesinin işlevi, hem bilimsel alanda hem de araştırmada yeni kimlikler yaratmaktır.