هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛ بودا

هیچ مسیری به سوی شادمانی وجود ندارد؛ شادمانی خودِ مسیر است. #بودا