لازم است آرزوی مرگ کرده باشیم؛ الکساندر دوما

لازم است آرزوی مرگ کرده باشیم تا بدانیم که زندگی کردن چقدر خوب است. #الکساندر_دوما