من شش خدمتگزار راستگو دارم؛ رودیارد کیپلینگ

من شش خدمتگزار راستگو دارم که هر چیزی که می دانم را به من یاد دادند. اسم آن ها هست: چه چیزی و چرا و چه زمانی و چگونه و چه جایی و چه کسی. #رودیارد_کیپلینگ