اگر کتابی هست که می خواهی بخوانی؛ شل سیلورستاین

اگر کتابی هست که می خواهی بخوانی ولی هنوز نوشته نشده، آن را بنویس. #شل_سیلورستاین