هیچ علاجی برای عشق وجود ندارد؛ هنری دیوید تورو

هیچ علاجی برای عشق وجود ندارد، به جز اینکه بیشتر عشق بورزی. #هنری_دیوید_تورو