رنج به گستردگی انسان هاست؛ ویکتور هوگو

رنج به گستردگی انسان هاست. هر کس همانطور عذاب می کشد که می تواند. #ویکتور_هوگو