انقلاب سیبی نیست که؛ ارنستو چه گوارا

انقلاب سیبی نیست که وقتی می‌رسد از درخت می‌افتد. تو باید آن را بیندازی. #ارنستو_چه_گوارا