یک فیلمساز حتما نباید رنج بکشد تا رنج کشیدن را نشان دهد؛ دیوید لینچ

یک فیلمساز حتما نباید رنج بکشد تا رنج کشیدن را نشان دهد، فقط باید آن را درک کند. شما لازم نیست بمیرید تا صحنه‌‌ای از مرگ را فیلمبرداری کنید. #دیوید_لینچ