یأس، بهایی است که یک نفر؛ گراهام گرین

یأس، بهایی است که یک نفر به خاطر تعیین هدفی دست نیافتنی برای خود می پردازد. #گراهام_گرین