اگر چیزی تو را هیجان زده می کند؛ چاد هارلی

اگر چیزی تو را هیجان زده می کند، آن را دنبال کن. #چاد_هارلی