شاید درست باشد که شما نمی توانید همۀ مردم را؛ ویل دورانت

شاید درست باشد که شما نمی توانید همۀ مردم را همۀ اوقات فریب دهید، ولی می‌توانید تعداد کافی از آن‌ها را فریب دهید تا بر کشوری بزرگ حکومت کنید. #ویل_دورانت