اگر بتوانم جلوی شکستن یک قلب را هم بگیرم؛ امیلی دیکنسون

اگر بتوانم جلوی شکستن یک قلب را هم بگیرم، زندگیم بی ثمر نخواهد بود. #امیلی_دیکنسون