January 6, 2021

Thủ tục giải quyết tranh chấp ranh đất

Nếu không xác định được ranh giới sử dụng, quản lý thực tế thì được phép đo đạc khoanh vùng các thửa đất đang tranh chấp.

-Theo quy định tại Điều 3, Điều 16 Luật đất đai 2013 thì “Giấy chứng nhận quyền sở hữu quyền sử dụng đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để nhà nước xác minh quyền sử dụng. ..

Các quyết định hành chính có liên quan.

+ Ranh giới cũng có thể được đánh giá không có xung đột, theo quy ước hoặc theo ranh giới đã tồn tại trên 30 năm.

Dấu tích đo đạc có nhiệm vụ giải thích hiện trạng khu đất đang tranh chấp.

+ Không được xâm phạm, chiếm dụng, sửa chữa mốc phân cách kể cả khi ranh giới là kênh, rạch, mương, bờ ruộng.

Căn cứ pháp lý-Luật Đất đai 2013-Luật Dân sự 2015-Luật Tố tụng Dân sự 2015-Nghị định 43/2014 / NĐ-CP-Thông tư 24/2014 / TT-BTNMT Vậy ranh giới đất, tranh chấp đất-thửa đất được xác định trên thực địa Diện tích đất được xác định ranh giới, ranh giới sử dụng đất đã được lập thành văn bản thì cơ quan nhà nước có trách nhiệm giao đất, cho thuê đất khi giao đất, cho thuê đất trên thực địa. Xác định bằng các mốc giới cụ thể do.

Các luật liên quan.

- Tại thời điểm cắm mốc giới là tường nhà chung, chủ sở hữu nhà ở liền kề được đặt cửa sổ, lỗ thông hơi, lỗ để bố trí cấu kiện xây dựng, trừ trường hợp được chủ sở hữu nhà ở liền kề cho phép. Bạn không thể có một bức tường mở.

Nước Ý.

+ Người sử dụng đất chỉ được trồng cây xanh và làm các công việc khác trong khuôn viên đất thuộc quyền sử dụng theo ranh giới đã xác định.

Nếu rễ cây, cành vượt qua biên giới thì phần thừa phải tỉa bớt, tỉa bớt hoặc tỉa bớt, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Được ghi trong quyết định giao đất, cho thuê đất và được mô tả trong hồ sơ địa chính.

Sử dụng đất, quyền sở hữu hợp pháp đối với đất, nhà ở thuộc quyền sử dụng đất và tài sản phụ khác trên đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản thuộc thửa đất khác Nguyên tắc xác định ranh giới đất Điều 175 Bộ luật dân sự 2015 Theo quy định tại Mục 1-Ranh giới giữa các bất động sản liền kề được xác định theo thỏa thuận hoặc theo xác định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu chủ sở hữu bất động sản liền kề không đồng ý với lý do chính đáng thì buộc phải dỡ bỏ các cột mốc, hàng rào, hàng rào trồng cây, hàng rào.

Mặt khác, Điều 11 Thông tư 25/2014 / TT-BTNMT hướng dẫn cụ thể việc cơ quan có thẩm quyền quyết định ranh giới tách thửa như sau.

+ Trường hợp mốc giới tách thửa do chỉ một bên lập và được chủ sở hữu bất động sản liền kề chấp thuận thì mốc giới phân tách thuộc sở hữu chung và các bên chịu chi phí xây dựng.

-Sử dụng đất đúng mục đích ranh giới thửa đất, duy trì các xí nghiệp công cộng, tuân thủ các quy định pháp luật khác, phù hợp với các quy định về sử dụng mặt bằng và chiều sâu trên cao.

Phù hợp với Luật Tố tụng Dân sự năm 2015-Chủ sở hữu bất động sản chỉ được phép cắm mốc, rào, trồng cây, xây tường trên đất thuộc quyền sử dụng của mình.

Có liên quan đến việc xác định ranh giới, cắm mốc trên thực địa, đánh dấu đỉnh các thửa bằng đinh sắt, ... và giải thích về ranh giới, mốc giới của các thửa để làm cơ sở.

+ Đối với cây là mốc thông thường thì các bên có nghĩa vụ bảo vệ.

- Tranh chấp đất đai là tranh chấp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất giữa hai bên hoặc nhiều bên ràng buộc về đất đai.

+ Trường hợp nhà ở xây dựng riêng lẻ mà tường giáp nhau thì chủ sở hữu chỉ được đục tường, đặt cốt xây đến giới hạn ngăn cách giữa các tường.

Khi có tranh chấp về ranh giới thửa đất thì đơn vị đo đạc thông báo cho cấp ủy xã.

-Các chủ sở hữu bất động sản liền kề có thể thỏa thuận xây tường tại các điểm mốc, hàng rào, cây trồng, hoặc ranh giới để làm mốc giới giữa các bất động sản.

- Người sử dụng đất được sử dụng không gian, mặt bằng vuông góc với ranh giới thửa đất theo quy định của pháp luật và không được ảnh hưởng đến việc sử dụng đất của người khác.

-Thứ hai, ranh giới, ranh giới thửa đất được xác định dựa trên hiện trạng sử dụng, quản lý và điều phối, căn cứ vào việc cấp giấy chứng nhận, quyết định hợp lệ của Tòa án, kết quả giải quyết tranh chấp.

Những điểm mốc này là tài sản chung của chủ đề của họ.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong quá trình đo đạc cục bộ, nhưng ranh giới thực sự được sử dụng hoặc kiểm soát được xác định, thì ranh giới thực sự được sử dụng hoặc kiểm soát sẽ được đo.

- Thứ nhất, trước khi đo đạc chi tiết, điều tra viên cùng với người quản lý, sử dụng đất phải làm việc với điều tra viên được hỗ trợ và chỉ đạo để xác định hiện trạng và ranh giới sử dụng đất.

Nguyên tắc luật sư giải quyết tranh chấp ranh giới đất đai.

Trừ khi có thỏa thuận khác, sản lượng từ cây sẽ được chia đều.

Mọi chủ thể có nghĩa vụ tôn trọng và duy trì ranh giới chung.

Xem thêm :https://luatsunhadathcm.com/tu-van-giai-quyet-tranh-chap-ranh-dat-giua-cac-ho-gia-dinh/