S
@sheep
0 Followers
4 posts

گوسفند زنده حیوانی نشخوار کننده

گوسفندان پستانداران علف خوار هستند. بیشتر نژادها ترجیح می دهند که از چمنزارها و گیاهان زراعی کوتاه کوتاه چرا بگیرند و از اجزای چوبی بلندتر گیاهانی که بزها به راحتی مصرف می کنند خودداری کنند. گوسفندان و بزها از لب و زبان خود برای انتخاب قسمتهایی از گیاه که هضم آسان تر و یا از نظر تغذیه ای بالاتر هستند استفاده می کنند. گوسفندها ، در مراتع یکفرهنگی که اکثر بزها وضعیت خوبی ندارند ، به خوبی چرا می کنند.

نقش گوسفند در علم

گوسفند زنده و پیشبرد علم

گوسفند چیست ؟

گوسفندان پستانداران چهارپا ، نشخوارکننده ای هستند که به طور معمول به عنوان دام نگهداری می شوند. مانند اکثر نشخوارکنندگان ، گوسفندها نیز از راسته های ، انگشتهای انگشت پا هستند. اگرچه نام گوسفندان برای بسیاری از گونه های جنس Ovis کاربرد دارد ، اما در استفاده روزمره تقریباً همیشه به اشاره دارد. تعداد کمی بیش از یک میلیارد گوسفند خانگی همچنین پرشمارترین گونه گوسفند است. از ماده بالغ به عنوان میش ( ، نر سالم به عنوان قوچ ، گاهی اوقات شیرجه ، نر اخته به عنوان مرطوب و گوسفند جوان به عنوان بره یاد می شود.

چرا گوسفند پرورش دهیم ؟

این روزها که دیگر افراد به ماندن در روستاها و مناطق عشایری علاقه ی کمی تری نشان می دهند ما می خواهیم به شما مزیت هایی را برای ماندن در روستا برای کار پرورش گوسفند ارائه دهیم .