October 31, 2020

تعبیر خواب آجر چیست؟

دیدن آجر در خواب به چه معناست؟

آجر عامل استحکام خانه و مسکن است و در خواب نیز عواملی که می توانند موجب تقویب مبانی حیات یا فکر باشند به شکل آجر مجسم می شوند و شکل می گیرند داشتن آجرهای زیاد نشان آن است که به کار و شغل و زندگی خود اعم از خانوادگی و اجتماعی و شغلی دلگرم و امیدوار می شوید.

داشتن آجرهایی به دو رنگ سفید و سرخ گویای آن است که در کار خویش تلون و تشتت دارید اما این تردید به پیروزی می انجامد.

همچنین بخوانید: تعبیر خواب تسبیح

آجر روی هم چیدن نیکو است.

اگر دیگری آجر می چیند و شما احساس می کنید که او برای شما کار می کند از جانب شخصی که تدبیر و قدرت دارد تقویت می شوید.

اگر شما برای دیگری آجر حمل می کنید یا روی هم می چینید از جانب شما دیگری تقویت می شود.

مشاهده آجر شکسته در خواب سستی در کار است.

اگر خودتان آجرهایی را که دارید می شکنید به ویرانی کار خویش اقدام می کنید.

روی هم رفته دیدن آجر و دیوار آجری در خواب بد نیست مگر این که به صورت آوار روی سر شما بریزد که در چنین حالتی بهتر است در جریان روزهای آینده از برخوردهای تند با دیگران دوری بجویید.