Latviešu tautu cieši saista ar Padomju Savienību visa pagātnes vēsture

PSRS Augstākā Padome savā 7. sesijā
1940. gada 5. augustā vienbalsīgi uzņēma
Padomju Savienībā Latvijas Padomju
Sociālistisko republiku. Latviešu tau-
tu cieši saista ar Padomju Savienību
visa pagātnes vēsture. Latvijas strād-
nieki, kopā ar visas Krievijas darba tau-
tu, gājuši uzbrukumā pret carismu, ko-
pā cīnījušies par Padomju varu. Latvju
tauta, kopā ar lielo krievu tautu, ar vi-
sām mūsu valsts tautām drosmīgi cīnās
pret laupītkārajām vācu fašistiskajām
bandām, kas ļaunprātīgi uzbruka Pa-
domju Savienībai.

Lielajā Padomju Savienības Tēvijas karā pret fašistiskajiem vācu ie-
brucējiem padomju tauta iekarojusi varoņtautas nosaukumu. Ar savu
pašaizliedzīgo cīņu tā ierakstījusi cildenas lappuses savas Dzimtenes un
arī visas pasaules vēsturē. Tā izglāba savu tēvzemi no verdzināšanas, kas
mūsu Dzimtenei draudēja no vācu imperiālistiem. Tā izglāba Eiropas ci-
vilizāciju no fašistiskajiem grautiņu rīkotājiem.
Veicot savu atbrīvotājas misiju, padomju tauta izrādījusi un pierāda
tādu masveida varonību, kādu nepazīst vēsture. Nepieredzēti ir arī paši
varonības veidi, ko izraisījusi padomju ļaužu pašaizliedzīgā cīņa frontē
un aizmugurē.

\\ N. Davidоvs, Propagandists un Aģitators, Nr. 6 (01.03.1945)