July 19, 2020

Прикметники

- частина мови, що виражає ознаку особи, живої істоти, предмета та відповідає на питання «який?». Прикметники в англійській мові не мають категорій роду та числа, тому ніколи не змінюють своєї форми.

Види прикметників за способом творення

  • Прості - утворюються без коренів та суфіксів: good, bad, old, young, tall.
  • Похідні - додаються префікси та суфікси: useful, reasonable, peaceful, impossible.
  • Складні - мають два або більше коренів та пишуться через дефіс: snow-white, well-known, three-day, alcohol-free

Види прикметників за значенням

Якісні (описові) - характеризують об'єкт, предмет, поняття або дію. Поділяються на:

  • якісні - описують стан, властивості, колір, форму, розмір, смак, вагу: small, green, strong, straight.
  • відносні - описують матеріал, національну приналежність, відношення до місця, часу: daily, religious, Wooden window, Italian girl.

Кількісні - позначають точну або приблизну кількість осіб/предметів/понять. Поділяються на:

  • Означені - вказують на точну кількість предметів та понять. Вони є клонами чисельника: one, first, fifty, fifth, twenty fifth.
  • Неозначені - вказують на невизначену або приблизну кількість предметів, не називаючи її : all, some, any, few, a little, many, much.
  • Розділові - вказують на один предмет або поняття з множини йому подібних : neither, either, every, each, other. Example: You are busy now so i will come to you another day.

Вказівні - це займенники (так, не прикметники), які використовуються разом з іменником який вони означують: This dog is aggressive. It’s better to keep away from it.

Присвійні - тут згадуєм наші присвійні займенники та запам'ятовуємо, що присвійні прикметники абсолютно такі самі. Вони завжди використовуються разом з іменником, який означують: My car is broken so I will take my mother’s one.

Питальні - повністю відповідають питальним займпенникам " Який? - What?" та " Котрий? - Which?", коли вони стоять перед іменником: Which house on this street is yours?


Приклади

another - розділовий, кількісний прикметник
single - простий прикметник, independent - похідний прикметник, від слова dependent.
some - кількісний, неозначений прикметник, big - якісний прикметник (бо говоримо про розмір)
first - кількісний, означений прикметник; football match - якісний, відносний