Updated list (around 55 optimized scans)

RAM#1-01. «THE MYSTICISM OF POYGAI ALVAR» #by R. BalaSubramanian# [Vedanta Publications] ~1976~ — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/the-mysticism-of-poygai-alvar-by-r.html

RAM#1-01TONDARADIPPODI. «THE TIRUMALAI OF SRI TONDARADIPPODI ALVAR» #by Dr V.K.S.N. Raghavan# ~reprint University of Madras 1988~ —http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/07/the-tirumalai-of-sri-tondaradippodi.html

RAM#1-01A. «SRI YAMUNACHARYA’S STOTRA RATNA» #rendering in English by Dr. MS Rajajee# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~2001~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/sri-yamunacharyas-stotra-ratna.html

RAM#1-01B. «YAMUNACHARYA» #by Dr. V. Varadachari# [publishers Prof. M. Rangacharya Memorial Trust, Madras] ~December 1984~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/yamunacharya-by-dr-v-varadachari.html

RAM#1-01C. «SRI YAMUNACHARYA’S SIDDHI TRAYA — THE COLLECTIVE NAME OF ATMA-SIDDHI ISWARA-SIDDHI AND SAMVIT-SIDDHI» #English by prof R. Ramanujachari# [Ubhaya Vedanta Grantha Mala Book Trust] ~1972~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/sri-yamunacharyas-siddhi-traya.html

RAM#1-02. «LEXICOGRAPHY OF RAMANUJACHARYA — FOUNDER OF VISISTHADVAITAM» #by T. Rengarajan# [Eastern Book Linkers] ~2013~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/lexicography-of-ramanujacharya-founder.html

RAM#1-02A. «RAMANUJACHARYA» #by R. Parthasarathy# [National Book Trust India] ~1969~ — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/ramanujacharya-by-r-parthasarathy.html

RAM#1-02B. «BHAGAVAN RAMANUJA HIS LIFE AND TEACHINGS» #by R. Padmanabhan# [The Little Flower Co.] ~3rd edition 2006~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/bhagavan-ramanuja-his-life-and.html

RAM#1-03. «SHRI RAMANUJACHARYA GADYATRAYAM» #translated into English by M.A.N. Prasad# [2006] — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/shri-ramanujacharya-gadyatrayam.html

RAM#1-04. «SARANAAGATI GADYA» #Sri Bhagavad Ramanuja# [with English translation and commentary by Sri Srutaprakasika Acharya] —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/saranaagati-gadya-sri-bhagavad-ramanuja.html

RAM#1-05. «SHREE RAMANUJA STOTRA RATNAVALI — AN ANTHOLOGY ON BHAGAVAD RAMANUJA», Sanskrit-English, 1977 —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2014/01/shree-ramanuja-stotra-ratnavali.html

RAM#1-06. «THE PHILOSOPHY OF RAMANUJA» by Dr. Krishna Datta Bharadwaj, 1st edition, 1958 — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/07/the-philosophy-of-ramanuja-by-dr.html

RAM#1-07a. «A CONDENSED RENDERING OF SRI RAMANUJA’S GITA BHASYA» #by K.R. Krishnaswami# ~2003~ — https://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/a-condensed-rendering-of-sri-ramanujas.html

RAM#2: SHREE PILLAI LOKACHARYA (TENKALAI), VEDANTA DESIKA (VADAKALAI), ETERNAL CLASSIC OF SHREE RAMANUJA-SAMPRADAYA:

RAM#2-01.

SRIVACHANA BHUSAHANAM by ~SRI PILLAI LOKACHARYA~ and YATIRAJA VIMSHATI by ~SAINT VARAVARA MUNI~ an English Glossary by [[[Sri SatyaMurthi Swami of Gwalior]]] —

http://vishnudut1926.blogspot.ru/2016/02/srivachana-bhusahanam-by-sri-pillai.html

RAM#2-01A. «SRIVACANA BHUSANA OF PILLAI LOKACARYA» #English translation by Dr. Robert C. Lester# [The Kuppuswamy Sastri Research Institute] ~Madras-4 1979~ — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/srivacana-bhusana-of-pillai-lokacarya.html

RAM#2-02. «SRIMAD RAHASYATRAYASARA OF SRI VEDANTA DESHIKA», translated by M. R. RajaGopala Ayyangar, published by Agnihotram Ramanuja, 1946 —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2014/10/srimad-rahasyatrayasara-of-sri-vedanta.html

#RAM#2-02RTSS. «Essence of Srimad RahasyaTraya Saram of Sriman Nigamanta Maha Desikar» #Dr. N.S. Anantha Rangacharya# ~2004~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/essence-of-srimad-rahasyatraya-saram-of.html

RAM#2-02-1. «SRI VISHNU SAHASRANAMA WITH THE BHASHYA OF SRI PARASARA BHATTAR» [Sanskrit-English] #translated by prof. A. Srinivasa Raghavan# ~1983~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/sri-vishnu-sahasranama-with-bhashya-of.html

RAM#2-06. «Vedanta Desika His Life, Works, Philosophy» by Satyavrata Singh, Chowkhamba Sanskrit Series, 1958 —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2013/05/vedanta-desika-his-life-works.html

RAM#2-10. «PARASHARA BHATTA HIS CONTRIBUTION TO VISHISHTADVAITA», Dr. S. Padmanabhan, Sri Vishishtadvaita Research Centre, 1995 —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2014/07/parashara-bhatta-his-contribution-to.html

RAM#2-19. «SARANAM PRAPADYE — Proceedings of the Seminar on Saranagati» [Ananthacharya Indological Research Institute] ~2007~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/saranam-prapadye-proceedings-of-seminar.html

RAM#2-22. «The Tattvatraya Of Lokacarya — A Treatise On Visistadvaita Vedanta» — an English and Hindi translation B.M. Awasthi, 1973 —http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/02/the-tattvatraya-of-lokacarya-treatise.html

MADHV#1: SHREE MADHVA-SAMPRADAYA (DVAITA, TATTVAVADA, ANANDA TIRTHA):

MADHV#1-01a. VISHNUTATVAVINIRNAYAH [VISHNU-TATVA-NIRNAYA] by ~OM VishnuPad Shree MadhvAcharya~ #translated by professor K.T. Panduranagi# [Dvaita Vedanta] 1991 — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/vishnutatvavinirnayah-vishnu-tatva.html

MADHV#1-01b. «DVADASA STOTRAM (TWELVE HYMNS) OF SRI MADHVACHARYA» #English translation by Kowlagi Seshachar# ~Sri RamaKrishna Math edition~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/dvadasa-stotram-twelve-hymns-of-sri.html

MADHV#1-02. «THE SRI KRSNA TEMPLE AT UDUPI» ~by B.N. Nebbar~ #Bharatiya Granth Niketan# [2005] — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/10/the-sri-krsna-temple-at-udupi-by-bn_20.html

MADHV#1-03. «BRAHMAN — THE SUPREME BEING IN BRAHMASUTRAS» #by Dr. Raghavendra Katti# [Sri Vyasa Madhva Samsodhana Pratisthana] ~2013~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2017/12/brahman-supreme-being-in-brahmasutras.html

MADHV#1-03-1. «Philosophic Vision of Sri MahaBharata TatParyaNirnaya and BhagavataTatparyaNirnaya of Sri AnandaTeertha BhagavatPadAcharya Sarvamoola Grantha» #by prof. K.T. Pandurangi# ~2015~ —http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/philosophic-vision-of-sri-mahabharata.html

MADHV#1-03-1A. «Ishavasya Talavakara Kathaka Upanishads according to Sri Madhvacharya’s Bhashya and Sri RaghavendraTirtha Khandartha» #ENG by K.T. Pandurangi# ~1985~ — http://vishnudut1926.blogspot.ru/2018/01/ishavasya-talavakara-kathaka-upanishads.html

MADHV#1-03-1B. «SHATPRASNA ATHARVANA MANDUKYA UPANISHADS» with English translation and notes ACCORDING TO SRI MADHVACHARYA’S BHASHYA translated by prof. K.T. Pandurangi [Sriman Madhva Siddhantonnahini Sabha] — 1986 — http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/08/shatprasna-atharvana-mandukya.html

MADHV#1-04DV. «DVAITA VEDANTA» #K.R. Paramahamsa# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~2012~ — http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/08/dvaita-vedanta-kr-paramahamsa-tirumala.html

«THREE GREAT EPIC CREATIONS OF SRI VEDANTHA DESIKA» #by K.R. KrishnaSwami# ~1st edition November 2005~ http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/05/three-great-epic-creations-of-sri.html

«11 Rahasya Granthas of Sri Vedanta Desika» #by DR. N. S. Anantha Rangachar# [2009]http://vishnudut1926.blogspot.com/2017/12/11-rahasya-granthas-of-sri-vedanta.html

«ACHARYA-PANCHASAT OF VENKATADHVARIN», English-Sanskrit translated by by A.K. Kalia, edition Akhila Bharatiya Sanskrit Parishad, 1982http://vishnudut1926.blogspot.com/2017/04/acharya-panchasat-of-venkatadhvarin.html

«SRI SUKTA BHASHYA OF SRI RANGANATHA MUNI (NANJIYAR)» #with the Bhumika of Sri Sri SaumyaNarayana Acarya of Tirukkottiyur# [Sanskrit+English] ~1937~http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/02/sri-sukta-bhashya-of-sri-ranganatha.html

«SHREE VENKATACHALA MAHATMYAM, SRI VENKATACHALA ITS GLORY», ENGLISH, ENHANCED SCAN, G. V. Chalapati Rao, Tirumala Tirupati, 1983http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/10/shree-venkatachala-mahatmyam-sri.html

«Shri Annamacharya A Philosophical Study» #by Dr. H.L. Chandrasekhara# [Vidyashankara Prakashana] ~1990~http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/01/shri-annamacharya-philosophical-study.html

«SARVARTHA SIDDHI OF SRI VEDANTADESIKA» — #a study by Late Dr. V.N. Seshadri Acharya# [Sri Visishtadvaita Research Centre] ~Madras, 1993~http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/06/sarvartha-siddhi-of-sri-vedantadesika.html

«VEDANTA DESIKA VARADA-RAJA-PANCASAT» with Sanskrit commentary by KARUR SRINIVASACARYA — translated by Pierre-Sylvain Filliozat [Ananthacharya Indological Research Insitute — 1990] http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/02/vedanta-desika-varada-raja-pancasat.html

«The Philosophy of Visistadvaita as expounded by Sri Vedanta Desika in the Nyaya-Siddhanjana» #by Dr .M.E. Rangachar# [Sri Nithyananda Printers] ~2000~http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/01/the-philosophy-of-visistadvaita-as.html

«SRI VAYU STUTI» by Trivikrama PanditAcarya ~Sanskrit-English translated by D.R. Vasudeva Rau~ [SrimadAnanda Tirtha Publ.] — 1978http://vishnudut1926.blogspot.com/2019/01/sri-vayu-stuti-by-trivikrama.html

«MadhvaSiddhantaSara (PadarthaSangraha)» by Shree PadmaNabhaSuri — «A Primer of Dvaita Vedanta» — edited by Dr. D.N. Shanbhag [Dvaita Vedanta Studies 1994]http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/08/madhvasiddhantasara-padarthasangraha-by.html

«TATTVASANKHYANAM» by Srimad Ananda Tirtha BhagavatPadAcharya ~with the Tika of Sri JayaTirtha~ #SANSKRIT-ENG# 1964http://vishnudut1926.blogspot.com/2017/06/tattvasankhyanam-by-srimad-ananda_18.html

«Sarasa Bharathi Vilasa: Glory of Shree Hari and His Parikars as enshrined in the Holy Agamas» by Shree Shreemad Vadiraja, translated by S.K. Achar, Udupi, 1999http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/06/sarasa-bharathi-vilasa-glory-of-shree.html

«The Bhagavad Gita Bhashya of Shree Madhvacarya», ENGLISH-SANSKRIT, translated B.N.K. Sharma, Anandatirtha Pratisthana, 1989http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/06/the-bhagavad-gita-bhashya-of-shree.html

THE EPISTEMOLOGY OF DVAITA VEDANTA #by Nagaraja Rao# ~[The Adyar Library 1976]~http://vishnudut1926.blogspot.com/2016/03/the-epistemology-of-dvaita-vedanta-by.html

THE LIFE AND TEACHINGS OF SHRI MADHVACHARYAR ~ SHRI MADHWA-ACHARYA~ #by C M PadmaNabha Char# 1st edition [Madras 1909]http://vishnudut1926.blogspot.com/2016/02/the-life-and-teachings-of-shri.html

श्री कृष्णामृतमहार्णव एवं सदाचारस्मृतिः श्री श्री विद्यात्मतीर्थ जी द्वारा विरचित महार्णव रत्न संग्रह से सुशोभित पन्दुरङ्गीवीरनारायणाचार्यरचिता हीन्दीविवृतिःhttp://vishnudut1926.blogspot.com/2018/06/blog-post.html

«SRI MADHVACARYA’S YAMAKABHARATA» #by D.N. Shanbhag# [Bharat Prakashan] ~Dharwad 1999~ http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/07/sri-madhvacaryas-yamakabharata-by-dn.html

«HISTORY OF VISISTADVAITA LITERATURE» #by V.K.S.N. Raghavan# [Ajanta Publications] ~1979~ http://vishnudut1926.blogspot.com/2017/12/history-of-visistadvaita-literature-by.html

«Greatness of Sharanagati in Shree Vaishnavism» by DR C Umakantham, Omkumar Publications, 2001 http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/05/greatness-of-sharanagati-in-shree.html

«HAYAGRIVA THE HORSE-HEADED DEITY IN INDIAN CULTURE» by Sridhara Babu, Sri Venkateshwara University, Tirupati, 1990http://vishnudut1926.blogspot.com/2014/06/hayagriva-horse-headed-deity-in-indian.html

«Sri Vishnucittiya of Sri Visnucitta [Engalazhavan] — commentary on Sri Visnu Purana — a study» #by Dr. M.A. Ranganayaki# [Sai ShriRam Printers] ~2005~http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/01/sri-vishnucittiya-of-sri-visnucitta.html

«AHOBILAM SRI NARASIMHA SWAMY TEMPLE» #by Prof. R. Vasantha# [Tirumala Tirupati Devasthanams] ~Tirupati 2001~http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/03/ahobilam-sri-narasimha-swamy-temple-by.html

«THE PHILOSOPHY OF SADHANA IN VISISTADVAITA» #Dr. N. S. Anantha Rangacharya# [Sri Rama Printers — 2nd edition] ~2006~ http://vishnudut1926.blogspot.com/2018/07/the-philosophy-of-sadhana-in.html

«THE GARUDA-MAHAPURANAM» #Sanskrit with English Translation# by M. N. Dutt [2007 edition] http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/01/blog-post_19.html

«Shree Varaha-Purana», 2 Volumes, Motilal Banasirdass, 2003http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/01/blog-post_5114.html

«SHREE VISHNU-PURANA» — Sanskrit-English — enhanced scan — all 6 Volumes in 1 file (optimized for 7″-10″ Android tablets) http://vishnudut1926.blogspot.com/2013/01/5.html

«The Bhagavata Purana», All 5 Volumes in English (Motilal Banasirdass 1950-1955 editions)http://vishnudut1926.blogspot.com/2014/11/the-bhagavata-purana-all-5-volumes-in.html