November 30, 2020

Публікації

Публікаціями (лат. publico - оголошувати публічно) називають процес видання певного твору. Виданий (оприлюднений) твір також називають публікацією.
Залежно від способу оприлюднення твору розрізняють друковані публікації і електронні. До друкованих публікацій відносять книжки, брошури, журнали, газети, бюлетені, буклети, листівки тощо. До елек­тронних публікацій відносять документи, що розповсюджуються з використанням електронних носіїв даних (компакт-диски, дискети, флеш-носії тощо) або комп'ютерних мереж.
Тривалий час друковані публікації виготовлялися виключно в дру­карні. І цим займалася ціла галузь виробництва - поліграфія (грец.  багато і   писати). А підготовкою матеріалів до друку за­ймалися видавництва. У багатотиражному виробництві так відбувається і сьогодні: видавництва готують макети книжок, журналів, газет і т. п., а підприємства поліграфії - друкують і за необхідності зшивають їх.
Разом з тим з широким розповсюдженням персональних комп'ютерів і високоякісних лазерних та струменевих принтерів, копіювальних апара­тів набули розповсюдження так звані настільні видавничі системи. Ці системи мають апаратну та програмну складові. До апаратної складової належить персональний комп'ютер, пристрої друку (принтер, копію­вальний апарат, плотер) і пристрої введення даних (сканери, графічні планшети), а до програмної - спеціальні програми підготовки макета публікації. Усе це може розміститися на столі користувача, і тому ці системи отримали назву desktop publishing (англ. desktop publishing -настільні публікації), або настільні видавничі системи.
Ви вже знаєте з курсу інформатики 9-го класу, що системи опрацювання тексту, призначені для створення макетів поліграфічних видань і підго­товки їх до друку, також називаються видавничими системами. До таких програм відносять QuarkXPress, Corel Ventura, Adobe PageMaker, Adobe InDesign тощо. Це професійні програми, які використовують, як правило, для підготовки до друку великих за обсягом публікацій масо­вим (від сотень до сотень тисяч) накладом.
Як видавничі системи для малих підприємств і організацій, навчаль­них закладів, а також для створення публікацій удома використовують текстові процесори та спеціалізовані програми настільних видавни­чих систем зі спрощеним інтерфейсом і набором функцій - Microsoft Publisher, Page Plus, Avery DesignPro, Paraben's Label Builder, Publish-It! тощо.
У ході підготовки макета публікації здійснюється верстка. Верстка -це процес компонування текстових і графічних об'єктів для створення сторінок видання відповідно до принципів дизайну та технічних вимог.
За призначенням розрізняють книжково-журнальну верстку, газетну верстку і акцидентну (лат. accidentia - випадок, випадковість) верстку. Акцидентна верстка застосовується для верстки окремих, як прави­ло, невеликих за кількістю сторінок і за накладом об'єктів: оголошень, бланків, афіш, буклетів, проспектів, візитівок тощо.
Публікації, що здійснені з використанням комп'ютерних технологій, називають комп'ютерними публікаціями.
Основні можливості настільних видавничих систем Настільні видавничі системи забезпечують:

·         автоматизацію процесів розміщення блоків тексту та графічних зо­бражень відповідно до призначення публікації (макетування);

·         імпортування фрагментів тексту та графічних зображень, створених у різних прикладних програмах;

·         опрацювання фрагментів тексту, використовуючи стилі та розширені можливості щодо встановлення відстані між символами та між рядка­ми;

·         автоматизацію створення змісту та посилань;

·         використання розширеного набору шрифтів відповідно до вимог полі­графії;

·         відтворення публікації на екрані монітора з урахуванням особливос­тей пристрою, на якому буде здійснено друк публікації;

·         збереження файлів публікації у форматах, що використовуються в поліграфії;

·         можливість друку публікацій кожним кольором окремо (кольоро­поділ) та ін.

Звичайно, набір можливостей може змінюватися залежно від призна­чення програми, від поліграфічної бази, на яку програма зорієнтована.
Загальна характеристика видавничої системи Microsoft Office Publisher Настільна видавнича система Microsoft Office Publisher, як уже зазначалося, призначена для створення комп'ютерних публікацій малими накладами в невеликих підприєм­ствах та організаціях, а також для особистих потреб користувача.
Програма Publisher має спрощену порівняно з професійними видавничими системами функціональність. Вона забезпечує створення і акцидентну верстку публікацій на основі різноманітних шаблонів змісту і може працювати у двох основних режимах - створення і редагування друкованої та електронної публікації.
Стандартним форматом файлів для збереження публікацій, підготов­лених із використанням Publisher , є формат PUB. Детальніший опис форматів файлів, у яких може бути збережена публікація, підготов­лена в Publisher, подано в таблиці 2.12. Основним об'єктом у Publisher 2007 є публікація як сукупність сто­рінок. На сторінках друкованих публікацій можуть розміщуватися тек­стові та графічні об'єкти, а на сторінках електронних публікацій ще й звукові, відеооб'єкти та гіперпосилання. Властивості об'єктів публіка­цій практично не відрізняються від властивостей аналогічних об'єктів, розглянутих у Word  і PowerPoint.

Над кожним з об'єктів Publisher  може виконувати певний набір операцій з редагування та форматування.