April 25, 2021

Інформаційни системи і ресурси.

Інформаційна система — це організаційно впорядкована сукупність інформаційних продуктів та інформаційної інфраструктури. Наприклад, бібліотека, архів, база даних, Інтренет.

Інформаційні ресурси — це окремі документи і масиви документів, які входять до складу інформаційної системи.

Коли ви виконуєте домашнє завдання, добираєте матеріал для написання реферату, готуєтесь до контрольної роботи, вам потрібні різноманітні джерела інформації: підручники та збірники завдань, атласи, словники, хрестоматії, колекціїї фотографій тощо. Досить часто для виконання навчальних завдань ви використовуєте й різноманітні електронні засоби. Це можуть бути ресурси Інтернету, електронні енциклопедії, галереї зображень, а також прикладні програми, які використовують для проведення розрахунків, текстовий редактор чи видавничу систему, графічний редактор тощо. Разом з тим, існує цілий ряд програм, які безпосередньо призначені для забезпечення навчання. Такі програми називають програмними засобами навчального призначення.

Для сучасної людини важливим є опанування сучасних інформаційних технологій, вміння застосовувати їх у навчальній і професійній діяльності, навички самостійного отримання потрібної інформації з використанням різноманітних засобів. Такими засобами можуть бути спеціально створені програмні засоби навчального призначення або ресурси, доступні у мережі Інтернет. Перевагою електронних ресурсів порівнянно з традиційними є наявність зручних у використанні засобів унаочнення навчального матеріалу: статичне та динамічне подання об'єктів, процесів, явищ, їх складових, графічне подання закономірностей і результатів проведення експерементів, дослідів, розв'язків задач. Отже, під електронними освітніми ресурсами розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі й подані на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які можна відтворити за допомогою електронних цифрових технічних засобів і які необхідні для навчання.

Основні види електронних освітніх ресурсів:

·        електронний документ — документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

·        електронне видання — електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

·        електронний аналог друкованого видання — електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

·        електронні дидактичні демонстраційні матеріали — електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

·        інформаційна система — організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

·        депозитарій електронних ресурсів — інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних електронних освітніх ресурсів з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

·        комп'ютерний тест — стандартизовані завдання, подані в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, опрацювання результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

·        електронний словник — електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

·        електронний довідник — електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані згідно з алфавітним або систематичним порядком;

·        електронна бібліотека цифрових об'єктів — набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

·        електронний навчальний посібник — навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

·        електронний підручник — електронне навчальне видання з система­тичним викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі;

·        електронні методичні матеріали — електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз’яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

·        курс дистанційного навчання — інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

·        електронний лабораторний практикум — інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерного унаочнення.

Існують комбіновані програмні комплекси, у яких поєднанно програмні засоби з різних груп. Вони отримали назву мультимедійні або інтерактивні, курси.

Обов'язкові складові навчального програмного засобу:

·        меню програми — відображає зміст матеріалу у програмному засобі або надає доступ до його основних функцій;

·        гіпертекстова системи навігації між блоками навчального або довідкового матеріалу;

·        пошукова система для швидкого звернення для потрібного блоку;

·        довідки з навчального матеріалу предмета або із засобів керування програмою.

Залежно від типу до складу програмного засобу навчального призначення можуть входити:

·        текстовий інформаційний блок;

·        колекція графічних зображень;

·        колекція аудіо- та відеоматеріалів;

·        блок виконання тренувальних вправ і практичних завдань;

·        контрольний блок.

Однією з переваг програмного забезпечення навчального призначення є так звана інтерактивність, тобто швидкий зворотній зв'язок між користувачем і засобами інформаційно-комунікаційних технологій, що забезпечує реалізацію діалогу між учнем і учителем, між учнем і програмним навчальним середовищем. Завдяки цьому навчання може здійснюватися у тому темпі, який найбільше задовольняє учня.