November 25, 2020

Этап 3 Работа с ассетами

Видео:

Скриншоты сцен:

Ссылка на статью:

https://teletype.in/@azik1997/I3-CTJ3gZ

Сообщества:

https://pikabu.ru/story/zhizn__yeto_dvizhenie_7855372

https://strangerthings.fandom.com/ru/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_-_%D1%8D%D1%82%D0%BE_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.

https://www.reddit.com/r/StrangerThings/comments/jsvdls/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB_%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0_%D0%B2_%D0%BC%D0%BE%D1%91%D0%BC_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B5/

instagram.com/isaevworkshop