February 20, 2021

8 راه برای تبدیل شدن به یک مشاوره سئو عالی

در اینجا هشت راه آورده شده است که می تواند از دید مشتری شما را متمایز کند و به شما کمک می کند که تبدیل به یک مشاوره سئو خوب شوید

چندین عنصر و ویژگی وجود دارد که همه تفاوت را ایجاد می کند و شما را از سایر مشاوران متمایز می کند.

از طرف دیگر ، اگر این مولفه ها کمبود داشته باشند ، می تواند به شدت تجارت مشاوره شما را فلج کند.

بیایید به برخی از راه هایی که می توانید مشاوره خود را از صفر به قهرمان تبدیل کنید بپردازیم.

اهداف را تعریف کنید

تعیین اهداف در آغاز هرگونه مشاوره سئوکلیدی است.

به این ترتیب ، همه افراد درگیر پروژه درک درستی از ماموریت ، آنچه منطقی و قابل دستیابی است ، دارند و می توانند خود را مسئول بدانند.

بدون تعیین اهداف ، اثبات ارزش یا درک موفقیت آمیز بودن پروژه بسیار دشوار است (تقریباً غیرممکن).

در مورد معیارهای اصلی تصمیم بگیرید و اطمینان حاصل کنید که ردیابی انجام شده است.

این که آیا هدف این است:

میزان ترافیک ارگانیک را به میزان زیادی افزایش دهید.

قابلیت مشاهده کلمات کلیدی در اطراف بهبود ببخشید.

هزینه هر کلیک را به نصف کاهش دهید.

یا همه موارد بالا ، شما و مشتری خود باید در مورد معیارهایی که موفقیت را تعریف می کنند به توافق برسند.

در کنار این اهداف ، مشتری شما باید درک کاملی از نیاز شما از آنها داشته باشد. به هر حال ، این یک خیابان دو طرفه برای تبدیل شدن به مشاوره سئو است.

ماهیت مشاوره سئو به این معنی است که شما همیشه بر اجرای توصیه های خود کنترل مستقیم نخواهید داشت.