Ehli-Beyt (e.m)
June 6, 2021

İMAM CƏFƏRİ SADİQ (Ə) ZİYARƏTİ

İmam Sadiq (ə) Ziyarəti

Əssəlamu ələykə. əyyuhəl-imamus-Sadiqu.
Əssəlamu ələykə əyyuhəl-vəsiyyunnatiq. Əssəlamu ələykə əyyuhəl-faiqur-raiq. Əssəlamu ələykə əyyuhəs-sənamul-əzəm.
Əssəlamu ələykə ya misbahəz-zulumat. Əssəlamu ələykə ya dafiəl-muzəlat. Əssəlamu ələykə ya miftahəl-xəyrat. Əssəlamu ələykə ya mədinəl-bərəkat. Əssəlamu ələykə ya sahibəl-hücəci vəd-dəlalat.
Əssəlamu ələykə ya sahibəl-bərahinil-vazihat.
Əssəlamu ələykə ya ya nasirə dinillah. Əssəlamu ələykə ya naşirə hukmillah. Əssəlamu ələykə ya kaşifəl-kürəbat. Əssəlamu ələykə ya əmidəs-sadiqin. Əssəlamu ələykə ya lisanənnatiqin. Əssəlamu ələykə ya xələfəl-xaifin. Əssəlamu ələykə ya zəiməs-sadiqinəs-salihin.
Əssəlamu ələykə ya səyyidəl-muslimin. Əssəlamu ələykə ya hadiyəl-muzillin. Əssəlamu ələykə ya səkənətət-taiin. Əşhədu ənnə ya Movlayə, ənnəkə ələl-huda vəl-urvətul-vusqa və şəmsuz-zuha, və bəhrul-məda, və kəhful-vəra vəl-məsəlul-əla. Səlləllahu əla ruhikə və bədənikə. Vəssəlamu ələykə və ələl-Əbbasi əmmi Rəsulillah. Səlləllahu ələyhi və alihi və səlləm. Və rəhmətullahi və bərəkatuh.

T.me/El_Mulkulilleh