April 9, 2022

Протокол заседания членов Донецкой организации Национального Союза композиторов Украины. 2009 год

Рекомендация на приём в члены НСКУ композиторов: Данил Милка, Кирилл Фандеев, Иван Андрианов. 2009 год.

ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ №4

загальних зборів членів Донецької організації Національної Спілки композиторів України

м. Донецьк, 23 жовтня 2009 р.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Про рекомендацію до прийому у члени НСКУ композиторів Д.Є. Мілки, К.В. Фандєєва, І.С. Андріанова.

1. Про рекомендацію до прийому у члени НСКУ композиторів Д.Є. Мілки, К.В. Фандєєва, І.С. Андріанова.

СЛУХАЛИ І:

Твори композиторів:

Фандєєв К.В.

– Симфонічна поема «сАД»

- «Іллюзії» для камерного ансамблю

Мілка Д.Є.

– Симфонія №2

- Сонатина для скрипки і фортепіано

Андріанов І.С.

– Концерт для кларнета з оркестром

- Колаж-кантата «До метаісторії нашого часу» на тексти Д. Андрєєва для камерного ансамблю, вокалу та фонограми.

ВИСТУПИЛИ:

С. Мамонов: У цьому році ми маємо можливість рекомендувати до прийому у члени НСКУ відразу трьох молодих композиторів, наших випускників. Ми мали змогу спостерігати за їхнім творчим зростанням, добре знаємо твори кожного з них. Кирило Фандєєв і Данило Мілка продовжують своє навчання – тепер вони асистенти-стажисти нашої академії. Усі вони активно проявили себе в студентські роки а нещодавно, на останньому «Музик-Фесті», з успіхом виконувалися їхні твори, які знайшли схвальні відгуки професіоналів.

Є. Петриченко: Кожен з композиторів представив сьогодні досить цікаві твори. Перед нами три талановиті і три різні творчі особистості. К. Фандєєв володіє оригінальним мисленням, вмінням викладати та розвивати музичний матеріал, схильний до лірико-драматичного способу викладення. Д. Мілка проявляє схильність до монументальних симфонічних жанрів, вирізняється концептуальністю та логікою музичного мислення, продовжує традиції симфонізма кінця ХІХ-ХХ століть, володіє особистою манерою музичного висловлення. І. Андріанов у своїй творчості продовжує започатковану на початку ХХ століття лінію синтезу музичних жанрів та видів мистецтва. Так, у Колажі-кантаті він використовує, крім традиційних музичних засобів, виразності фонограми немузичного характеру. У Концерті для кларнета з оркестром синтетичний образ мислення втілено на рівні синтеза традиційного жанра концерта з субкультурами ХХ ст., зокрема, джазу. На мій погляд, усі троє мають бути рекомендованими до вступу в НСКУ.

О. Рудянський: Я згоден з цією пропозицією. К. Фандєєв – талановитий молодий композитор, всі роки навчання показував себе як композитор, схильний до творчих пошуків, до якихось новацій. «сАД», на мій погляд, – дуже вдалий твір з точки зору і образного втілення, і форми, і оркестровки. Д. Мілка – теж талановитий композитор, багато років під нашим наглядом (музична школа при академіі, потім академія, тепер асистентура-стажування). Всі ці роки від проявляв схильність до пошуків своєї творчої індивідуальності, представляв цікаві твори, має гарні перспективи. І. Андріанов мені запам’ятався як дипломант міжнародного конкурсу «Gradus ad parnassum», на якому показував свій дуже вдалий твір – Варіації для струнного квартету і фортепіано на тему Р. Щедрина. За роки навчання зробив великі успіхи.

Голосували – одноголосно

УХВАЛИЛИ: За результатами таємного голосування рекомендувати до прийняття у члени НСКУ композиторів Мілку Д.Є., Фандєєва К.В., Андріанова І.С.

Голова правління ДО НСКУ С.О. Мамонов

Відповідальний секретар О.В. Варшавська

Перевод на русский язык:

ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИЗ ПРОТОКОЛА № 4

общего собрания членов Донецкой организации

Национального Союза композиторов Украины

г. Донецк, 23 октября 2009

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рекомендации к приему в члены НСКУ композиторов Д.Е. Милки, К.В. Фандеева, И.С. Андрианова.

СЛУШАЛИ:

Произведения композиторов:

Фандеев К.В.

- Симфоническая поэма «сАД»

- «Иллюзии» для камерного ансамбля

Милка Д.Е.

- Симфония №2

- Сонатина для скрипки и фортепиано

Андрианов И.С.

- Концерт для кларнета с оркестром

- Коллаж-кантата «К метаистории нашего времени» на тексты Д. Андреева для камерного ансамбля, вокала и фонограммы.

ВЫСТУПИЛИ:

С. Мамонов: В этом году мы имеем возможность рекомендовать к приему в члены НСКУ сразу трех молодых композиторов, наших выпускников. Мы имели возможность наблюдать за их творческим ростом, хорошо знаем произведения каждого из них. Кирилл Фандеев и Даниил Милка продолжают свое обучение - теперь они ассистенты-стажеры нашей академии. Все они активно проявили себя в студенческие годы а ​​недавно, на последнем «Мюзик-Фесте», с успехом исполнялись их произведения, которые нашли положительные отзывы профессионалов.

Е. Петриченко: Каждый из композиторов представил сегодня довольно интересные произведения. Перед нами три талантливые и три различные творческие личности. К. Фандеев обладает оригинальным мышлением, умением излагать и развивать музыкальный материал, склонен к лирико-драматическому способу изложения. Д. Милка проявляет склонность к монументальным симфоническим жанрам, отличается концептуальностью и логикой музыкального мышления, продолжает традиции симфонизма конца ХIХ-ХХ веков, обладает личной манерой музыкального высказывания. И. Андрианов в своем творчестве продолжает начатую в начале ХХ века линию синтеза музыкальных жанров и видов искусства. Так, в Коллаж-кантате он использует, помимо традиционных музыкальных средств выразительности фонограммы немузыкального характера. В Концерте для кларнета с оркестром синтетический образ мышления воплощен на уровне синтеза традиционного жанра концерта с субкультурами ХХ в., В частности, джаза. На мой взгляд, все трое должны быть рекомендованны к вступлению в НСКУ.

А. Рудянский: Я согласен с этим предложением. К. Фандеев - талантливый молодой композитор, все годы учебы показывал себя как композитор, склонный к творческим поискам, к каким-то новациям. «сАД», на мой взгляд, - очень удачное произведение с точки зрения и образного воплощения, и формы, и оркестровки. Д. Милка - тоже талантливый композитор, много лет под нашим наблюдением (музыкальная школа при академии, затем академия, теперь ассистентура-стажировка). Все эти годы он проявлял склонность к поискам своей творческой индивидуальности, представлял интересные произведения, имеет хорошие перспективы. И. Андрианов мне запомнился как дипломант международного конкурса «Gradus ad parnassum», на котором показывал своё очень удачное произведение - Вариации для струнного квартета и фортепиано на тему Р. Щедрина. За годы учебы сделал большие успехи.

Голосовали - единогласно

ПОСТАНОВИЛИ: По результатам тайного голосования рекомендовать к принятию в члены НСКУ композиторов Милку Д.Е., Фандеев К.В., Андрианова И.С.

Председатель правления К НСКУ С.А. Мамонов

Ответственный секретарь А.В. Варшавская