October 6, 2020

money1

ความหมายและความสำคัญของแบบฝึก 1 ยิงปลา

กู๊ด (มัณฑนา ไทรวัฒนะศักดิ์,2548 : 29 ; อ้างอิงมาจาก Good. 1973 : 224) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะ หมายถึง งานหรือการบ้านที่ครูมอบหมายให้นักเรียนทำเพื่อทบทวนความรู้ได้ด้วยตนเองและสามารถแก้ปัญหาได้ถูกต้อง อย่างหลากหลายและแปลกใหม่ ยิงปลา

ถวัลย์ มาศจรัส (2546 : 18) กล่าวว่า แบบฝึกทักษะกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ที่ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมมีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบและพัฒนาทักษะกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ สามารถนำผู้เรียนสู่การสรุปความคิดรวบยอดและหลักการสำคัญของสาระการเรียนรู้ รวมทั้งทำให้ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจในบทเรียนด้วยตนเองได้

สุนันทา สุนทรประเสริฐ (2547 : 32) ได้ให้ความหมายว่า แบบฝึกหรือแบบฝึกหัดคือ สื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับผู้เรียน หลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่งๆ เพื่อฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความชำนาญในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ยิงปลา

สรุปได้ว่า แบบฝึกหมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่สร้างขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง โดยที่กิจกรรมที่ได้ปฏิบัติในแบบฝึกนั้นครอบคลุมเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว เพื่อทำให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และเกิดทักษะมากขึ้น

ประโยชน์ของแบบฝึก

แบบฝึกทักษะเป็นสื่อการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นในเรื่องเสริมทักษะพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา และการพัฒนาในการจัดการเรียนรู้

วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549: หน้า 131) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกว่า แบบฝึกเป็นเทคนิคการสอนที่สนุกอีกวิธีหนึ่งคือ การให้นักเรียนทำแบบฝึกมากๆ จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้น เพราะนักเรียนนำความรู้ที่เรียนมาแล้วมาฝึกให้เกิดความเข้าใจให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ถวัลย์ มาศจรัส (2546 :หน้า 21) กล่าวถึง ประโยชน์ของแบบฝึกทักษะไว้ดังนี้

1. เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน

2. ผู้เรียนมีสื่อสำหรับฝึกทักษะด้านการอ่าน การคิดวิเคราะห์ และการเขียน

3. เป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับการแก้ไขปัญหาในการเรียนรู้ของผู้เรียน

4. พัฒนาความรู้ ทักษะและเจตคติด้านต่างๆ ของผู้เรียน

สุวิทย์ มูลคำ และสุนันทา สุนทรประเสริฐ (2550 :หน้า 53) กล่าวถึงประโยชน์ของแบบฝึกมากมาย สรุปได้ดังนี้ ยิงปลา

1. ทำให้เข้าใจบทเรียนดีขึ้น เพราะเป็นเครื่องอำนวยประโยชน์ในการเรียนรู้

2. ทำให้ครูทราบความเข้าใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน

3. ฝึกให้เด็กมีความเชื่อมั่นและสามารถประเมินผลของตนเองได้

4. ฝึกให้เด็กทำงานตามลำพัง โดยมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

5. ช่วยลดภาระครู

6. ช่วยให้เด็กฝึกฝนได้อย่างเต็มที่

7. ช่วยพัฒนาตามความแตกต่างระหว่างบุคคล

8. ช่วยเสริมให้ทักษะคงทน ซึ่งลักษณะการฝึกเพื่อช่วยให้เกิดผลดังกล่าวนั้น ได้แก่

1) ฝึกทันทีหลังจากที่เด็กได้เรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ 2) ฝึกซ้ำหลายๆ ครั้ง 3)เน้นเฉพาะในเรื่องที่ผิด

9. เป็นเครื่องมือวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแต่ละครั้ง

10. ใช้เป็นแนวทางเพื่อทบทวนด้วยตนเอง

11. ช่วยให้ครูมองเห็นจุดเด่นหรือปัญหาต่างๆ ของเด็กได้ชัดเจน

12. ประหยัดค่าใช้จ่ายแรงงานและเวลาของครู

จากประโยชน์ของแบบฝึกดังกล่าว สรุปได้ว่า แบบฝึกมีความสำคัญและจำเป็นต่อการเรียน เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียนได้ดีขึ้นสามารถจดจำเนื้อหาได้คงทน ทำให้เกิดความสนุกสนานไม่ต้องมาเสียเวลากับการลอกโจทย์ ในขณะเรียนทราบความก้าวหน้าของตนเองสามารถนำแบบฝึกมาทบทวนเนื้อหาเดิมด้วยตนเองได้ นำมาวัดผลการเรียนหลังจากที่เรียนแล้ว ตลอดจนสามารถทราบข้อบกพร่องของนักเรียนและนำไปปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที ซึ่งจะมีผลทำให้ครูประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายและลดภาระได้มาก ยิงปลา

ลักษณะที่ดีของแบบฝึก

แบบฝึกมีความจำเป็นสำหรับการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ เพราะเป็นวิชาที่อยู่ในกลุ่มทักษะซึ่งต้องอาศัยการฝึกฝนจึงจะทำให้เกิดความชำนาญ การสร้างแบบฝึกที่ดีต้องอาศัยปัจจัยต่างๆ เข้ามาช่วย เพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของผู้เรียน ดังนั้นจึงมีผู้กล่าวถึงลักษณะที่ดีของแบบฝึกไว้ดังนี้

กุศยา แสงเดช (2545 : 6) กล่าวว่า แบบฝึกที่ดีควรมีลักษณะดังนี้

1. เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เรียนมาแล้ว

2. เหมาะกับระดับชั้นหรือวัยของผู้เรียน

3. มีคำชี้แจงสั้นๆ เพื่อให้เข้าใจง่าย

4. ใช้เวลาที่เหมาะสม

5. มีสิ่งที่น่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ

6. ควรมีข้อแนะนำการใช้

7. มีให้เลือกตอบอย่างจำกัดและตอบอย่างเสรี

8. ถ้าเป็นแบบฝึกทักษะที่ต้องการให้ผู้เรียนได้ศึกษาด้วยตนเอง แบบฝึกทักษะควรมีหลายรูปแบบ

9. ควรใช้สำนวนภาษาง่ายๆ ฝึกให้คิดและสนุกสนาน

เตือนใจ ตรีเนตร (2544 :หน้า 7) ได้กล่าวว่าแบบฝึกทักษะที่ดีควรมีลักษณะ เรียงลำดับจาก่ายไปหายาก มีคำสั่งและคำอธิบายอย่างชัดเจน มีเนื้อหารูปแบบน่าสนใจ ซึ่งจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยาเพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และทำให้นักเรียนสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

ปราณี อยู่คง (2546 : หน้า10) กล่าวไว้ว่าลักษณะของแบบฝึกที่ดีนั้นควรมีลักษณะเข้าใจง่าย ควรมีคำอธิบายที่ชัดเจน เป็นแบบฝึกที่มีหลายแบบมีความเหมาะสมกับวัยและความสามารถของนักเรียน ท้าทายให้นักเรียนใช้ความสามารถและฝึกด้วยตนเอง

พรพรหม อัตตวัฒนากุล (2547 : หน้า 21) ได้กล่าวว่าแบบฝึกทักษะที่ดีควรมีลักษณะตรงกับจุดประสงค์ เรียงลำดับจากง่ายไปหายาก มีหลายแบบหลายชนิดให้นักเรียนได้เลือกทำ เพื่อไม่ให้เกิดความเบื่อหน่ายในการเรียนและนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

สมพร พูลพันธ์ (2541 : หน้า 40) ได้กล่าวว่าแบบฝึกทักษะที่ดีควรมีลักษณะ สรุปได้ดังนี้ 1. เกี่ยวข้องกับบทเรียนที่เรียนแล้ว

2. เหมาะสมกับระดับวัยและระดับความสามารถของเด็ก

3. มีคำชี้แจงสั้นๆ ที่จะให้เด็กเข้าใจวิธีทำได้ง่าย คำชี้แจงหรือคำสั่งต้องชัดเจน

4. ใช้เวลาเหมาะสมคือไม่ใช้เวลานานหรือเร็วเกินไป

5. เป็นที่น่าสนใจและท้าทายให้แสดงความสามารถ ยิงปลา

สุจินดา พัชรภิญโญ (2548 : หน้า 57) ได้กล่าวถึงลักษณะของแบบฝึกที่ดีไว้ว่า แบบฝึกจะต้องเรียงลำดับจากง่ายไปหายาก มีคำสั่ง และคำอธิบายที่ชัดเจน มีเนื้อหารูปแบบที่น่าสนใจซึ่งจะต้องอาศัยหลักจิตวิทยา เพื่อไม่ให้นักเรียนเบื่อหน่ายในการเรียนและนักเรียนสามารถนำสิ่งที่เรียนไปใช้ประโยชน์ได้จริงในชีวิตประจำวัน

สรุปได้ว่า แบบฝึกทักษะที่ดีควรมีเนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ เรียงลำดับความยากง่าย เหมาะสมกับวัยและท้าทายความสามารถ มีภาพประกอบหลากหลายรูปแบบเป็นที่น่าสนใจ ศึกษาได้ด้วยตนเอง และต้องมีความหมายต่อชีวิต

อ่านเพิ่มเติมได้ที https://moneyslotxo.cc/