July 15, 2020

تراژدی زندگی اینست که؛ بنجامین فرانکلین