نتیجه سانسور اینست که هیچ کس اجازه ندارد؛ جرج برنارد شاو