July 21, 2020

دنیا تنها در چشمان تو وجود دارد؛ اف. اسکات فیتزجرالد

دنیا تنها در چشمان تو وجود دارد. می توانی آن را هر چقدر که بخواهی بزرگ یا کوچک کنی. #اف_اسکات_فیتزجرالد