July 30, 2020

چشمان دیگران، زندان های ماست؛ ویرجینیا وولف