سه چیز است که برای مدت طولانی پنهان نخواهد ماند؛ بودا