August 6, 2020

سه چیز است که برای مدت طولانی پنهان نخواهد ماند؛ بودا