بی سوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود که؛ الوین تافلر

بی سوادان قرن بیست و یکم کسانی نخواهند بود که نمی توانند بخوانند و بنویسند، بلکه کسانی خواهند بود که نمی دانند چگونه یاد بگیرند. #الوین_تافلر