اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی؛ جان دی. راکفلر

اگر تنها هدفت این است که ثروتمند شوی، هرگز به آن دست پیدا نخواهی کرد. #جان_دی_راکفلر