بزرگترین پرسشی که تاکنون پاسخ داده نشده؛ زیگموند فروید

بزرگترین پرسشی که تاکنون پاسخ داده نشده، و من نیز با وجود سی سال پژوهش هنوز نتوانستم پاسخ دهم، این است که “یک زن چه می خواهد؟” #زیگموند_فروید