آینده متعلق به کسانی است که؛ النور روزولت

آینده متعلق به کسانی است که رویاهای خود را باور دارند. #النور_روزولت