بشر حق دارد ریال خود را آزادانه به دلار تبدیل کند؛ فردریش نیچه