نیکند | گنجینه جملات زیبا
@nikendquotes
جملات زیبا, سخنان زیبا,جملات کوتاه,جملات کوتاه زیبا,سخنان کوتاه زیبا,جملات آموزنده,جملات عاشقانه
1 Follower