June 10, 2021

рпопи

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення суб’єкта господарювання для
впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у
складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої
системи диспетчерського управління в міському пасажирському
транспорті комунальної форми власності (тролейбусі, автобусі)
на території Сумської міської територіальної громади
Організатор конкурсу – Виконавчий комітет Сумської міської ради
оголошує конкурс з визначення суб’єкта господарювання для впровадження
єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у складі
автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої системи
диспетчерського управління в міському пасажирському транспорті комунальної
форми власності (тролейбусі, автобусі) на території Сумської міської
територіальної громади.

І. Об’єкти конкурсу:

Об’єкт № 1: автоматизована система обліку оплати (далі – АСООП)
проїзду в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності
(тролейбусі, автобусі) на території Сумської міської територіальної громади;
Об’єкт № 2: автоматизована системи диспетчерського управління (далі –
АСДУ) в міському пасажирському транспорті комунальної форми власності
(тролейбусі, автобусі) на території Сумської міської територіальної громади.
Переможець конкурсу визначається окремо по кожному із об’єктів
конкурсу в рамках проведення одного конкурсу.

ІІ. Перелік документів, що подаються на конкурс:
Кожен учасник конкурсу має право подати лише одну конкурсну
пропозицію по кожному з об’єктів конкурсу. Документи для участі в конкурсі
подаються учасниками конкурсу по кожному із об'єктів конкурсу у двох
закритих конвертах (пакетах).
Найменування
конвертів

Перелік документів
по об’єкту АСООП по об’єкту АСДУ

Конверт № 1 1) заява на участь у
конкурсі із зазначенням
об’єкта конкурсу та
переліку документів
поданих на конкурс;
2) лист-згода на обробку
персональних даних;
3) довідка з органів

1) заява на участь у
конкурсі із зазначенням
об’єкта конкурсу та
переліку документів
поданих на конкурс;
2) лист-згода на обробку
персональних даних;
3) довідка з органів

2

Державної фіскальної
служби України про
відсутність заборгованості
з податків, зборів,
платежів, що
контролюються органами
доходів і зборів, дійсна на
момент подачі
документів;
4) документ, який
підтверджує
повноваження
представника юридичної
особи чи фізичної особи-
підприємця на участь у
конкурсі; ксерокопія
паспорта фізичної особи-
підприємця;
5) копії договорів про
виконання аналогічних
проєктів або
документальне
підтвердження виконання
аналогічних проєктів,
завірених замовниками;
6) довідка в довільній
формі щодо матеріально-
технічної бази (в тому
числі надаються
документи походження
пропонованого
програмного
забезпечення, що
підтверджують авторство
або передачу майнових
прав автора);
7) копії сертифікатів
відповідності
запропонованого
обладнання;
8) копія Статуту (для
юридичних осіб);
9) копія розширеного

Державної фіскальної
служби України про
відсутність заборгованості
з податків, зборів,
платежів, що
контролюються органами
доходів і зборів, дійсна на
момент подачі
документів;
4) документ, який
підтверджує
повноваження
представника юридичної
особи чи фізичної особи-
підприємця на участь у
конкурсі; ксерокопія
паспорта фізичної особи-
підприємця;
5) копії договорів про
виконання аналогічних
проєктів або
документальне
підтвердження виконання
аналогічних проєктів,
завірених замовниками;
6) довідка в довільній
формі щодо матеріально-
технічної бази (в тому
числі надаються
документи походження
пропонованого
програмного
забезпечення, що
підтверджують авторство
або передачу майнових
прав автора; Demoware
для демонстрації
технічних можливостей
запропонованого
програмного забезпечення
для впровадження АСДУ);
7) копії сертифікатів
відповідності

3

витягу з ЄДРПОУ;
10) довідка, видана
уповноваженим органом
про те, що службова
(посадова) особа
претендента,
уповноважена на
підписання договору, не
була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому
законодавством України
порядку;
11) копія атестату
відповідності вимогам
нормативних документів
технічного захисту
інформації в Україні або
чинного позитивного
експертного висновку за
результатами державної
експертизи в сфері
технічного захисту
інформації, виданих
Державною службою
спеціального зв’язку та
захисту інформації
України.

запропонованого
обладнання;
8) копія Статуту (для
юридичних осіб);
9) копія розширеного
витягу з ЄДРПОУ;
10) довідка, видана
уповноваженим органом
про те, що службова
(посадова) особа
претендента,
уповноважена на
підписання договору, не
була засуджена за злочин,
вчинений з корисливих
мотивів, судимість з якої
не знято або не погашено
у встановленому
законодавством України
порядку;
11) документи, що
підтверджують
легітимність
використання обладнання
АСДУ згідно із
підпунктом 3.5.2 пункту
3.5 розділу 3 додатку до
рішення Виконавчого
комітету Сумської міської
ради від 18.05.2021 №
327;
12) копія атестату
відповідності вимогам
нормативних документів
технічного захисту
інформації в Україні або
чинного позитивного
експертного висновку за
результатами державної
експертизи в сфері
технічного захисту
інформації, виданих
Державною службою
спеціального зв’язку та

4
захисту інформації
України.

Конверт № 2 Конкурсна пропозиція із

зазначенням:
- поетапного плану
впровадження і
обслуговування АСООП,
у тому числі із
зазначенням поставки та
монтажу
приладів/обладнання,
встановлення
програмного
забезпечення, можливості
забезпечити
обслуговування всіх
транспортних засобів, які
надають послуги на
підставі укладених з
Організатором перевезень
(Виконавчим комітетом
Сумської міської ради)
договорів (підключення
до АСООП);
- розрахунку величини
винагороди суб’єкта
господарювання (комісії)
при впровадженні
АСООП;
- інформаційний лист-
опис додаткових
інвестиційних пропозицій.

Конкурсна пропозиція із
зазначенням:
- поетапного плану
впровадження і
обслуговування АСДУ, у
тому числі із зазначенням
поставки та монтажу
приладів/обладнання,
встановлення
програмного
забезпечення, можливості
забезпечити
обслуговування всіх
транспортних засобів, які
надають послуги на
підставі укладених з
Організатором перевезень
(Виконавчим комітетом
Сумської міської ради)
договорів (підключення
до АСДУ);
- інформаційний лист-
опис додаткових
інвестиційних пропозицій.

ІІІ. Допуск до участі у конкурсі:
До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
- подали на участь у конкурсі не в повному обсязі чи неналежним чином
оформлені документи, а також такі, що містять недостовірну інформацію;
- пропонують товари, роботи і послуги, виконані юридичними особами-
резидентами іноземної держави державної форми власності та юридичними
особами, частка статутного капіталу яких перебувала у власності іноземної
держави, а також іншими суб'єктами господарювання, що здійснюють продаж
товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано
міжнародні санкції;

5
– визнані банкрутами, або щодо яких порушено провадження у справі про
банкрутство, або перебувають у стадії ліквідації;
– мають заборгованість із сплати податків та зборів до державного та місцевого
бюджетів.
На вимогу конкурсного комітету учасник конкурсу зобов’язаний надати
додаткові підтверджуючі документи, що стосуються участі в конкурсі.
ІV. Вимоги до документів, що подаються на конкурс:
Учасник конкурсу посвідчує вірність всіх копій документів власним
підписом або підписом представника та печаткою (у разі наявності).
Інформація, що міститься в документах, поданих для участі у конкурсі,
повинна бути достовірною на момент подання документів для участі у
конкурсі.
Довідки, листи інформаційного характеру, що заповнюються учасником
конкурсу повинні бути надруковані на фірмовому бланку учасника (у разі
наявності), мати підпис уповноваженої особи та печатку учасника, із
зазначенням вихідного номеру документу.
Документи для участі у конкурсі нумеруються, прошиваються,
підписуються керівником юридичної особи чи фізичною особою-підприємцем
або уповноваженою особою та скріплюються печаткою з позначенням кількості
сторінок цифрами та словами.
V. Кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу:
1) наявність матеріально-технічної бази;
2) наявність документально підтвердженого досвіду виконання
аналогічних договорів/ проєктів.
Кваліфікаційні вимоги підтверджуються шляхом подання відповідної
інформації учасниками конкурсу згідно із обов’язковим переліком документів,
що подаються на конкурс.
VI. Комплекс заходів із впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної

транспортної системи у складі АСООП та АСДУ:
Заходи із впровадження АСООП Заходи із впровадження АСДУ
Виготовлення електронних квитків Інтегрування та обмін інформацією з

АСООП*

Монтаж обладнання, тестування системи та введення в експлуатацію
Підтримка та технічне обслуговування системи ( у тому числі ремонт та
сервісне обслуговування встановленого обладнання)
Тренування персоналу у сфері керування та обслуговування системи
Інші заходи відповідно до поетапного плану впровадження і обслуговування

6

АСООП або АСДУ
Примітка:
*- формат взаємозв’язку та обсягу даних в процесі інтегрування та обміну
інформацією АСДУ з АСООП визначає переможець конкурсу – суб’єкт
господарювання для впровадження АСООП.
VII. Вимоги до єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної системи у
складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та автоматизованої

системи диспетчерського управління:

Вимоги до АСООП та АСДУ визначено рішенням Виконавчого комітету
Сумської міської ради рішення від 29.01.2021 № 33 «Про Порядок
функціонування та вимоги до єдиної інтегрованої інтелектуальної транспортної
системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду та
автоматизованої системи диспетчерського управління в міському
пасажирському транспорті комунальної форми власності на території Сумської
міської територіальної громади» (зі змінами, що внесені рішенням Виконавчого
комітету Сумської міської ради від 18.05.2021 № 327).
Електронні посилання на рішення та додатки до рішення:
- рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради рішення від 29.01.2021
№ 33:
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/
Vykonkom/2021/01/33-29-01-2021.docx&embedded=true
- рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від 18.05.2021 № 327:
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/
Vykonkom/2021/05/327-18-05-21.docx&embedded=true
- додаток до рішення Виконавчого комітету Сумської міської ради від
18.05.2021 № 327:
https://docs.google.com/viewer?url=http://smr.gov.ua/images/documents/Rishennia/
Vykonkom/2021/05/327-1.docx&embedded=true

VIII. Спосіб подання документів на конкурс:

Документи подаються особисто або надсилаються поштою у закритих
конвертах (пакетах ) з наступними реквізитами:
1) на конверті № 1 проставляється:
- позначка «Конверт № 1»;
- найменування учасника конкурсу;
- об’єкт конкурсу.
2) на конверті № 2 проставляється:

7

- позначка «Конверт № 2»;
- найменування учасника конкурсу;
- об’єкт конкурсу.
Документи для участі у конкурсі приймаються відділом транспорту,
зв’язку та телекомунікаційних послуг Сумської міської ради до 17:00 22 червня
2021 року включно за адресою: 40030, м. Суми, майдан Незалежності, 2 (7-й
поверх, кабінет 137).
Години роботи: понеділок-четвер - з 08:00 до 17:15, п’ятниця - з 08:00 до
16:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00), крім вихідних та святкових днів.
Телефон для довідок: 700-668, контактна особа – Чірка Інна Вікторівна.
Подані для участі у конкурсі документи реєструються у «Журналі
реєстрації документів для участі в конкурсі з визначення суб’єкта
господарювання для впровадження єдиної інтегрованої інтелектуальної
транспортної системи у складі автоматизованої системи обліку оплати проїзду
та автоматизованої системи диспетчерського управління в міському
пасажирському транспорті комунальної форми власності (тролейбусі, автобусі)
на території Сумської міської територіальної громади».
Конверти з документами для участі в конкурсі, що надійшли після
закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам
конкурсу без реєстрації.

IX. Проведення конкурсу та визначення переможця:
Конверт (пакет) з позначкою «Конверт № 1» відкривається на засіданні
конкурсного комітету наступного дня після закінчення строку прийняття
документів, що подаються на конкурс. Конкурсним комітетом здійснюється
перевірка комплектності та правильності оформлення документів у конверті
№ 1, розгляд та обговорення їх змісту, за необхідності проводиться перевірка
достовірності інформації, що зазначена у документах. За результатами розгляду
поданих документів у конверті № 1 конкурсним комітетом приймається
рішення:
- про надання учасником конкурсу додаткових підтверджуючих
документів, що стосуються участі у конкурсі, не пізніше дати проведення
конкурсу;
- про допуск (недопуск) учасника конкурсу до участі у конкурсі.
Конверт (пакет) з позначкою «Конверт № 2» відкривається конкурсним
комітетом у день проведення конкурсу. Конкурсний комітет здійснює
обговорення, розгляд та оцінку конкурсних пропозицій учасників конкурсу та
приймає рішення про визначення переможця конкурсу.
Переможцем конкурсу визначається учасник конкурсу, який за оцінкою
конкурсного комітету найбільше відповідає вимогам конкурсу.

8
Рішення про результати конкурсу (визначення переможців) приймається
конкурсним комітетом на закритому засіданні в присутності не менш як
половини його складу, в тому числі голови конкурсного комітету або його
заступника, шляхом поіменного голосування усього складу конкурсного
комітету. У випадку рівного розподілу голосів під час голосування
вирішальним є голос голови конкурсного комітету, а в разі його відсутності –
заступника голови конкурсного комітету.
Рішення про результати конкурсу оформляється протоколом, який
підписується головуючим, секретарем та присутніми членами конкурсного
комітету протягом трьох робочих днів.
Договори з переможцями конкурсу на кожному із об’єктів укладаються
не пізніше десяти робочих днів з дня оформлення протоколу про результати
конкурсу.
Оплата послуг з підтримки та супроводження АСДУ здійснюється за
рахунок коштів бюджету Сумської міської територіальної громади,
закупівля яких проводиться відповідно до вимог чинного законодавства
України.

X.Підстави визнання конкурсу таким, що не відбувся:
- відсутні заяви про участь у конкурсі;
- до участі у конкурсі не допущено жодного суб’єкта господарювання
(юридичної особи чи фізичної особи-підприємця);
- жодного з учасників конкурсу не визначено переможцем конкурсу.

XI. Дата, час та місце проведення конкурсу:

Конкурс відбудеться 29 червня 2021 року за адресою: м. Суми, майдан
Незалежності, 2, кабінет 59 (4-й поверх).
Початок засідання конкурсного комітету о 14:00.