November 6, 2020

Роз’яснення щодо особливостей розгляду скарг, які надходять від військовослужбовців відповідно до Закону України "Про звернення громадян"

Право подання заяв, скарг та пропозицій (далі - звернення) військовослужбовцями закріплено в положеннях розділу V Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Відповідно до статті 110 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, усі військовослужбовці мають право надсилати заяви чи скарги або особисто звертатися до посадових осіб, органів військового управління, органів управління Служби правопорядку, органів, які проводять досудове слідство, та інших державних органів у разі:

прийняття незаконних рішень, дій (бездіяльності) стосовно них командирами (начальниками) або іншими військовослужбовцями, порушення їх прав, законних інтересів та свобод;

незаконного покладення на них обов’язків або незаконного притягнення до відповідальності.

Вимоги до звернення військовослужбовця, порядок розгляду пропозицій, заяв та скарг, строки розгляду, права військовослужбовця під час розгляду заяви чи скарги, обов’язки командирів, органів військового управління щодо розгляду звернень військовослужбовців регулюються законодавством України про звернення громадян, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, Міністерства оборони України, що встановлено в статті 115 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України.

Такими законодавчими, нормативно-правовими актами є:

Закон України “Про звернення громадян”;

Інструкція про організацію розгляду звернень та проведення особистого прийому громадян у Міністерстві оборони України та Збройних Силах України, що затверджена наказом Міністерства оборони України від 28 грудня 2016 року, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 23 січня 2017 року за № 94/29962 (далі - Інструкція).

Заява чи скарга з питань службової діяльності подається

безпосередньому командирові (начальникові) тієї особи, дії якої він оскаржує, а в разі, якщо особи, які подають скаргу, не знають, з чиєї вини порушені їх права, заява чи скарга подається виключно в порядку підпорядкованості.

Вимоги до оформлення звернення:

У заяві, скарзі має бути зазначено:

 • прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання заявника;
 • викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги.
 • Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

В електронному зверненні також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається (частина сьома статті 5 Закону України “Про звернення громадян”).

Наслідки подання заяви, скарги з порушенням вимог, які до них ставляться.

Заява чи скарга, оформлена без дотримання зазначених вимог, повертається заявнику з відповідними роз’ясненнями не пізніш як через десять днів від дня його надходження, крім випадків, передбачених частиною першою статтею 7 Закону України “Про звернення громадян”, а саме:

заява чи скарга, оформлена належним чином і подана у встановленому порядку, підлягає обов'язковому прийняттю та розгляду (частина восьма статті 5, частина перша статті 7 Закону України “Про звернення громадян”).

У разі якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення органом чи посадовою особою, воно в термін не більше п'яти днів пересилається нею за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється військовослужбовцю, який подав звернення (частина третя статті 7 Закону України “Про звернення громадян”).

Письмова заява, скарга без зазначення місця проживання, не підписана автором (авторами), а також така, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімною і розгляду не підлягає, крім звернень, що містять інформацію про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією

правопорушень, інших порушень вимог Закону, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону (стаття 8 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України).

Довідково. Відповідно до статті 17 Закону України “Про звернення громадян”, скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.

Пропущений з поважної причини термін може бути поновлений командиром (начальником), який розглядає скаргу.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає командир (начальник) військової частини, закладу, установи, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Заборона на подання заяви, скарги в окремих випадках

Заборонено подавати скаргу під час бойового чергування, перебування у строю (крім скарг, поданих під час опитування військовослужбовців), на варті (вахті), а також у добовому наряді, під час занять (частина третя статті 113 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України).

Особливості розгляду заяв, скарг про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Заяви, скарги, що містять інформацію проможливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень вимог Закону України “Про звернення громадян” та надіслані без заначення авторства (анонімно), - підлягають розгляду, якщо наведена у них інформація стосується конкретної особи, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Встановлені заборони щодо відмови у розгляді заяви, скарги

Забороняється відмова в прийнятті та розгляді заяви чи скарги з посиланням на політичні погляди, партійну належність, стать, вік, віросповідання, національність громадянина, незнання мови звернення;

забороняється направляти скарги громадян для розгляду тим органам або посадовим особам, дії чи рішення яких оскаржуються (стаття 7 Закону України “Про звернення громадян”).

Випадок, в якому питання розгляду звернення не входить до повноважень особи, якій воно було направлено

Якщо питання, порушені в одержаному зверненні, не входять до повноважень особи, якій воно було направлено, воно в термін не більше п'яти днів пересилається нею за належністю відповідному органу чи посадовій особі, про що повідомляється військовослужбовцю, який подав звернення. (частина третя статті 7 Закону України “Про звернення громадян”).

Випадок, у разі надходження повторних звернень

Керівник органу військового управління, командир військової частини зобов’язаний ретельно встановити причини повторного звернення громадянина.

Якщо воно викликане порушенням установленого порядку розгляду, то до посадових осіб, які припустилися порушення прав громадянина, уживаються відповідні заходи реагування.

Повторними вважаються звернення, у яких:

 • оскаржується рішення, прийняте за попереднім зверненням, що надійшло до органу військового управління;
 • повідомляється про несвоєчасне вирішення попереднього звернення, якщо з часу надходження останнього минув установлений законодавством термін розгляду і відповідь громадянину не надавалась;
 • не вирішене по суті або вирішене не в повному обсязі питання, порушене в першому зверненні;
 • звертається увага на інші недоліки, допущені при вирішенні питання, порушеного в попередньому зверненні.

Порядок розгляду письмових заяв, скарг у військових частинах

Звернення розглядаються і вирішуються в термін не більше одного місяця від дня їх надходження, ураховуючи вихідні, святкові та неробочі дні, а ті, які не потребують додаткового вивчення та проведення перевірки за ними, - невідкладно, але не пізніше 15 днів від дня їх отримання.

Якщо в місячний термін розв’язати порушені у зверненні питання неможливо, то керівник відповідного органу військового управління, командир військової частини або особа, що тимчасово виконує його обов’язки, установлює термін, потрібний для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати 45 днів.

Подання звернення військовослужбовцями:

 • не звільняє їх від виконання своїх службових обов’язків і наказів командирів (начальників), крім випадку віддання командиром (начальником) явно злочинного наказу чи розпорядження (стаття 6, частина друга статті 113 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України);
 • не зупиняє виконання дисциплінарного стягнення (частина третя статті 96 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України).

Рішення, які приймаються за заявами, скаргами, мають бути мотивованими та ґрунтуватися на нормах законодавства. Посадова особа, визнавши заяву такою, що підлягає задоволенню, зобов’язана забезпечити
своєчасне й правильне рішення, а в разі визнання скарги обґрунтованою - негайно вжити заходів щодо поновлення порушених прав громадян.

Під час розгляду звернень військовослужбовців, посадові особи зобов’язані уважно вникати в їх суть, у разі потреби вимагати у виконавців матеріали їх перевірки, направляти працівників на місця для перевірки викладених у зверненні обставин, застосовувати інші заходи для об’єктивного вирішення поставлених автором звернення питань, з’ясовувати та приймати рішення про усунення причин і умов, які спонукають авторів скаржитись.

Особлива увага приділяється розгляду звернень ветеранів війни та праці, інвалідів, непрацездатних осіб та осіб, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, багатодітних сімей, інших громадян, які потребують соціального захисту та підтримки.

Якщо звернення опрацьовується за окремим дорученням Міністра оборони України, його заступників, Державного секретаря Міністерства оборони України, керівник органу військового управління, командир військової частини, відповідальний за розгляд, надає письмову доповідь за належністю разом із копіями відповіді заявнику та відповідному органу влади.

Про результати розгляду звернень керівники органів військового управління, командири військових частин, визначені відповідальними, інформують заявників у письмовій формі та відповідний орган державної влади з додаванням копії відповіді заявнику.

Звернення вважається вирішеним, якщо розглянуто всі поставлені в ньому питання, прийнято обґрунтоване рішення та вжито потрібних заходів щодо його виконання і заявника повідомлено про результати розгляду звернення і прийняте рішення.

Типовий порядок дій відповідальних посадових осіб за розгляд звернень військовослужбовців наведено в додатку 1 до цих Роз’яснень.

Порядок розгляду заяв, скарг під час проведення особистого прийому громадян (військовослужбовців)

Керівники органів військового управління, командири військових частин зобов’язані забезпечити прийом усіх громадян у визначений (встановлений) день приймання з особистих питань з урахуванням правил внутрішнього розпорядку військової частини.

Несвоєчасний початок прийому та припинення його раніше встановленого терміну неприпустимі.

Прийом починається з пропозиції відвідувачеві назвати своє прізвище, ім’я та по батькові, місце служби (роботи), проживання, а також викласти суть питання, з яким він звертається. Якщо з даного питання громадянин (військовослужбовець) вже звертався до цієї військової частини, то перед початком бесіди вивчаються наявні матеріали. У громадянина, який звернувся, посадова особа в коректній формі може витребувати документи, що засвідчують особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи.

Типовий порядок дій відповідальних посадових осіб з розгляду звернень військовослужбовців під час проведення особистого прийому наведено в додатку 2 до цих Роз’яснень.

Особливості розгляду колективних звернень військовослужбовців (громадян).

При надходженні колективних звернень військовослужбовців (громадян) вони опрацьовуються в такому порядку:

 • визначеними органами військового управління, військовими частинами, посадовими особами організовується робоча зустріч із представниками ініціативної групи заявників із залученням службових осіб органів військового управління, військових частин відповідно до компетенції;
 • пропозиції, заяви, скарги, що надійшли, оформляються письмово та реєструються у визначеному порядку, за потреби письмово доповідаються керівництву Міністерства оборони України, іншого органу військового управління, командуванню військової частини разом із проектами окремих доручень на їх опрацювання;
 • визначаються порядок та контактні номери телефонів, за якими здійснюється постійний зворотний зв’язок із членами ініціативної групи;
 • за результатами опрацювання звернень надаються письмові відповіді заявникам та за потреби готуються та подаються доповіді керівництву Міністерства оборони України про проведену роботу, а також висновки та пропозиції з найбільш актуальних питань.

Порядок розгляду звернень, що потребує надання інформації, яка міститься в архівних документах, що знаходяться на зберіганні в Галузевому державному архіві Міністерства оборони України, здійснюється з урахуванням вимог Правил роботи архівних установ України, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.04.2013 № 656/5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 квітня 2013 року за № 584/23116.