Каналда растан "тири" адамлар барма я ботлар адам санын курайма?

by @samambetov
Каналда растан "тири" адамлар барма я ботлар адам санын курайма?

Хазирде коплеген каналлар реклама сатып, акша табыу максетинде озлериниз каналларына коплеген ботларды косады. Бул не дегени? Бир каналларга карасаныз подписчиклери саны 50.000 болып турады. Сиз ойлайсыз усы каналга реклама берсем 50.000нан еш болмаганда 2000 бизин каналга отедау, реклама бахасыда ондай кымбат емес екен ози 40.000 сум. Тап усы жерде алжасасыз! Бундай канал бот пенен толтырылганлыгы мумкинлиги 95%

Канал кандай екенин калай аныклаймыз?

Мысалыга мина каналды корип шыгайык:

2017 жылдын 24 ноябрьинде жаратылган канал 20 кун ишинде (13.12.2017) 12.000 нан аслам подписчик жийнап улгерипти

Бул жерде ешкандай хайран каларлык жер жок. Бул каналга жаксылап акша кетирсениз усындай результатка ийе болсаныз болады. Томендеги скринга каран.

Бундай бирден адамлардын жийналыуы себеплери:

  1. Улкен санлы каналлардан реклама сатып алганда 100.000 нан коп подписчиклери бар
  2. Сондай каналлардан бир нешесине реклама бергенде
  3. Шетки сайтлардан реклама сатып алганда
  4. Бот косканда (сатып алганда)

Буны аныклау ушын tgstat сайтынан пайдаланамыз:

Ауа, бир кунде 4-5 каналда усы канал хаккында айтылып отилген, бирак бул реклама емес МЕГА екен. Мега хаккында вебинар уактында айтып откен едим, умытпаган болсаныз. Каналлар жийналады, киши маглыумат болады канал хаккында хамде канал ссылкасы (томендегидей)

Усылардын аныклыгын билиу ушын телеметр деген сайттан жане бир марте тексеремиз:

Томенде корип турганыныздай 6 декабрь куни кыска уакыт ишинде канал подписчиклери осиуи бар (2289 адам). Бирак он жакта корип турганыныздай просмотр саны аз

Тагыда 7 декабрь куни 2416 адам косылган. Бул жанагы Мегада катнаскан уакытка тууры келип тур

Буны МЕГАдан келди деп есапласакта болар еди, БИРАК Мегадан хешкашан бундай санлы адам отпейди.

Мегадан мине миинандай статистикада адамлар отеди

Суйтип усындай адам отиуине себеп болган ПОСТ кандай екенин коремиз

Каналын корип шыгып, 7 декабрьга дейинги постларында (20 дай пост бар екен) 12.000-14.000 просмотр бар екенлигин айталамыз. Ал 8 декабрь куни бирден просмотр саны азайганын коремиз, бундай болыуы мумкин емес

Одан кейинги постлар просмотри астен азайып барганын коремиз. Себеби ботлар тек бастагы постларга просмотр кылалады.


Алдынгы постларга просмотр каяктан келген екен? 7 декабрьга кайтамыз

Бул жерде ботлар да бар, накрутка да бар

115 000 аслам просмотр бар екен. МЕГАдагы баска хешкимде бул просмотрдын 10%ыда жок. Демек бул канал МЕГА уактында "накрутка" ислеген, билдиртпей ;)

Кейин карай усы каналга кирген адамлар асте-асте шыгып баслайды, себеби "накрутка" уакты таусылды ямаса канал растанда онша емес болганлыгы ушын адамлар шыгып баслаган

Бирак бул каналдын ийесы катты акыллы болып шыкты. Ол баска ири каналлар менен ози "пустышка" канал болса да ислесип реклама алмасып отырган екен

Бул жерде мен тек нени айталаман:

  • реклама алмаскан каналлар усындай кылып (реклама алмаскан каналын) аназил ислемей таслайверген
  • я болмаса озинин каналын усындай кылып адам жийнап сонлыкта сатып жибериу ушын кылган

Усылар сиз билиуиниз керек. Катты керек информация, себеби буны билмесениз ертен бир каналдан (40.000-50.000 адамы бар) реклама сатып алып болып, сиздин каналга адам отпей атырса, "аттен'!" деп каласыз.

Сонын ушын усы урокты жаксылап уйренип шыгын. Кайта-кайта.

tgstat.ru

telemetr.ru деген сайтлар менен пайдаланасыз.


Жане бир ансат жолы бар. ЗОР жолы.

Бирак оган коп админлар карсы болады. Не кылады куры бир жери ашылып калып ;)


Сиз реклама сатып алыушы каналдын админинен озинизди уактынша админ кылыуды сорайсыз.

Настройкига киресиз

Участникика басып ПОИСКка deleted деп жазсаныз, оширилип кеткен адамлардын аккаунтлары шыгады

Сол жерде ботларда шыгады


Барлык подписчикларды корип шыксаныз болады, ишинде "оли"лерда коп болады. Солар ботлар.

Егерде админ сизди уактынша аадмин кылгысы келмесе, тап усы затты ози кылсын видеога тусирип...

Як десе бул каналга реклама бермегениниз жаксы.

Тууры каналларга рекламанызды бериуди уйренин :)

Сау болын!

July 24, 2018
by @samambetov