November 27, 2020

اختلال میسوفونیا چیست؟

اختلال میسوفونیا یا سندروم حساسیت صدایی اختلالی است که در آن فرد با شنیدن صداهایی از بیرون تحریک می‌شود و از خود واکنش‌هایی نشان می‌دهد. این صداها‌ می‌توانند صداهایی مانند جویدن یا خوردن چیزی باشد، صدای برخورد انگشتان با کیبورد باشد، نفس کشیدن دور و اطرافیان باشد، صدای برف‌پاک‌کن باشد یا صدای چک‌چک شیر ظرفشویی باشد.

اختلال میسوفونیا

افرادی که به این اختلال مبتلا هستند واکنش‌های متفاوتی نسبت به این موضوع نشان می‌دهند واکنش‌هایی مانند نفرت، خشم، وحشت، غم و اندوه، پریشانی و سردرگمی.

https://www.drshaghayeghdarvishi.ir/