April 9, 2020

کتاب فیزیک پزشکی (ویژه پزشکی و مامایی)

جلد کتاب فیزیک پزشکی دکتر شوشتریان

فهرست مطالب

  1. نور
  2. فیزیک بینایی
  3. پزشکی هسته ای
  4. مبانی فیزیک رادیو لوژی و رادیوتراپی
  5. امواج ماورا صوت و مصارف پزشکی
  6. مصارف جریانهای پرفرکانس در پزشکی